rijsoord banner

Jannis Cornelis de Back

1891

1653 (25 November 1891)
In antwoond op Uwer kaart, heden bij mij ontvangen heb ik de eer UEdAchtb. te berichten dat J.C. de Back, geb. te Grijpskerke den 27 Februari 1844, hoofd der O.L. School te Rijsoord onder deze gemeente, gehuwd is met Johanna Pieternella Vermaas, en dat hij een kind heeft. Zijne godsdienste gezindheid is de Ned. Hervormde. De Burgemeester.

{'i': 'gevonden op eind januari 2008', '#text': 'Stadsarchief, Rotterdam, toegang 1270, inventarisnummer 426 ()'}
1904

Rijsoord, 22 Juli. Met ingang van 1 Augustus a.s. is de heer J. de Back alhier, benoemd tot klerk der posterijen en telegrafie, met standplaats Amsterdam.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 juli 1904 (27e jg. No. 2761)
1905

Ridderkerk, 12 Mei. Door de commissie tot wering van Schoolverzuim te Rijsoord is benoemd tot haren Secretaris, ter vervulling van de vacature, ontstaan door de benoeming van den heer J.G. de Zeeuw tot Burgemeester dezer gemeente, de heer J.C. de Back, Hoofd der openbare school te Rijsoord.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 mei 1905 (28e jg. No. 28..)
paragraaf

- Rijsoord, 24 October. Wegens voortdurende ongesteldheid van haren directeur, den heer J.C. de Back, heeft de zangvereeiging "O. en U." het tijdelijke directeurschap opgedragen aan den heer M. Willemsteijn te Ridderkerk.;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 October 1905 nr. 2892 (13e jg.)
paragraaf

- Rijsoord, 5 December. Den 1sten December 1880 werd alhier ogpericht de Gemengde Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning". Niet minder dan 90 personen, 58 heeren en 32 dames, traden tot de vereniging toe. De meeste dezer hadden op den ladder der muzikale ontwikkeling slechts een der laagste sporten bereikt. Voor hem, die zoch aan het hoofd dezer Vereeniging zou stellen, den heer J.C. de Back, was het wel een groot waagstuk te noemen. De werkzaamheden, in het begin van het eerste jaar, bestonden in het zingen van zeer eenvoudige oefeningen, doch aangezien de lust bij de leden meer en meer toenam, dank zij de energieke leiding van den Directeur, kon men al spoedig overgaan tot het ebstudeeren van zeer eenvoudige koralen.
Den 6den December 1881 hield "Oefening en Uitspanning" hare eerste jaarvergadering, waarop duidelijk bleek, dat door de flinke, degelijke wijze, waarop de Directeur zijne taak aanvaardde, alle hoop bestond, dat de vereeniging eenmaal het doel zou bereiken, het welk zij zich in den aanvang voor oogen stelde.
Thans, 1 December 1905, mocht deze Zangvereeniging haar 25-jarig jubileum gedenken, Hare Directeur bleef al dien tijd voor haar gespaard, totdat eenen aanhoudende ongesteldheid hem dwong, het directeurschap tijdelijk aan een ander over te geven, doch op aandrang van het Bestuur en de leden, verklaarde de heer De Back zich bereid, het voorzitterschap hetwelk hij reeds sedert 1 December 1880 had bekleed, te blijven waarnemen.
Waar aanvankelijk bij het Bestuur het plan bestond, den 1sten December j.l. feestelijk te gedenken, kwam het hiervan terug en riep den financiëelen steun der leden in, om den heer De Back een stoffelijk bewijs te geven van hoogachting en waardeering. Door milder bijdragen daartoe in staat gesteld, kon dit plan ten uitvoer gebracht worden.
Op den avond van 30 november j.l. kwamen de leden in de Openbare School bij elkaar, om bij monde van den heer J. Stijnis, hunnen hooggeachten Directeur-president, die, trots zijne ognesteldheid tot aller genoegen deze plechtigheid bijwoonde, eene notenhouten bahut aan te bieden. De heer De Back bracht, diep geroert, zijn dank aan de leden, aanvaardde het geschenk met de wensch, dat het "Oefening en Uitspanning" moge gegeven zijn, nog tal van jaren te blijven groeien en bloeien. Verder feliciteerde hij ook de Vereniging met het feit, dat ook dien dag één der leden, de heer C.A. Karsseboom, onafgebroken 25 jaren lid was geweest en wees er op, dat andere oude leden met 19, 18 en minder dienstjaren door hun lust tot zingen en door hunne kennis steunpilarebn der vereeniging zijn geworden.
Wanneer wij de ledenlijst van "Oefening en Uitspanning" nagaan, dan blijkt ons, dat hierop, gedurende de 25 jaren van haar bestaan, niet minder dan 1580 namen voorkomen.
Van de 54 leden, welke op dit oogenblik de vereeniging telt, hebben 2 leden de heeren J.C. de Back en C.A. Karsseboom 25 dienstjaren, verder 2 leden met 19, 1 met 13, 1 met 12, 2 met 11, 3 met 9, 3 met 8, 2 met 7 6 met 6, 3 met 5, 14 met 3, 7 met 2 en 3 met 1 dienstjaar.
Onder dezen zijn 5 leden, die door verschillende omstandigheden gedwongen, indertijd hun lidmaatschap tijdelijk hebben moeten opzeggen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 December 1905 nr. 2904 (13e jg.)
1907

Rijsoord, 12 November. Woensdag 30 October overleed te 's-Gravenhage de WelEd. heer J.C. de Back. Zijn stoffelijk overschot werd 2 November door de familie en eenige vrienden in allen eenvoud ter ruste geleid.
Van 1874-1906 heeft de overledene onder ons geleefd en gewerkt. Hij was Hoofd der Openbare School en Directeur der Rijksnormaallessen alhier; voorzanger bij de Ned. Hervormde Gemeente; gedurende 25 jaren directeur der door hem opgerichte zangvereeniging "Oefening en Uitspanning", terwijl vele jaren een zangschool voor kinderen van 11-16 jaar door hem werd geleid.
Het zou in strijd met den geest van den overledene zijn, wanneer we hier vele woroden van lof aan wilden toevoegen. Toch kunnen wij het niet laten, hem in enkele woorden te gedenken.
Als onderwijzer hebben wij den heer de Back gekend als rechtvaardig en gestreng, het verkeerde niet duldende; steeds op de hoogte van zijn tijd, zoodat hij goed onderlegde leerlingen wist af te leveren, wat vooral zij kunnen getuigen, die na de lagere school nog andere scholen bezochten.
Wat hij als leeraar en directeur der Rijksnormaallessen is geweest, laten wij over aan het oordeel van hen, die hem daar van zeer nabij hebben gekend. Wij weten, dat hij herhaalde malen benoemd werd tot deskundige bij de akte-examens.
Als voorzanger der Ned. herv. Gemeente heeft de heer De Back haar getrouw gediend, ook in dagen van moeite en strijd, wanneer het hem dikwijls zwaar viel.
De zangvereeniging "O. en U." heeft in hem een bekwaam directeur gehad, die haar steeds met vaste hand in alle zaken heeft geleid.
En wie, die des Zondagnamiddags na de kerktijden de kinderzangschool heeft bezocht, haalt zijn hart nog niet eens op aan de schoone, frischgodsdienstige liederen, daar onder leiding van Meester de Back geleerd?
De nagedachtenis van Mijnheer de Back blijve bij jong en oud te Rijsoord in eere.
Hij ruste in vrede!

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 November 1907 (30e jg. No. 3106)
paragraaf

Rijsoord, 17 December. Verleden week Zondagmiddag werd in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk tentoongesteld het portret van wijlen den Weledelen Heer J.C. de Back, oud-hoofd der Openbare School. Allen, die het zagen, vonden het mooi. Ook kwamen velen in den loop der week het bezichtigen. Die wil, kan nog komen ten huizen "pastorie". In de Kerstweek wordt het verzonden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 December 1907 (30e jg. No. 3116)