rijsoord banner

Lodewijk George Roos

1904

- Rijsoord, 23 Augustus. Zaterdag werd bij eenvoudige plechtigheid, in tegenwoordigheid van den aanbesteder en diens echtgenoote, den architect en den aannemer van het Café Restaurant "Schoonzicht" [Bellevue], door de jonge juffrouw Anna Paulina v.d. Woude, de eerste sten gelegd voor dat Café. De naam "Schoonzicht" lijkt ons voor dit koffijhuis zeer juist gekozen, want aan den Straatweg op den hoek van den Lagendijk in het fraaie Rijsoord, komt dit gebouw werkelijk schoon gelegen. Het geheel belooft een mooi en solied gebouw te worden, dat den ontwerper-architect, J.L. van Rij te Bolnes, alle eer aan doet. Zoowel architect als metselaar en timmerman, zullen op dit mooie punt, met dat werk, succes in leggen. Rijsoord wordt een fraai gebouw rijker, waar menig tourist, 't zij fietser, automobilist, rijtuigman of voetganger, op aangename wijze zal kunnen pleisteren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 24 augustus 1904 (27e jg. No. 2770)
paragraaf

- Rijsoord, 3 December. Jl. Maandag werd door den heer L.G. Roos Fzn. alhier geopend het aan den Straatweg hoek Lagendijk nieuw gestichte door hem te exploiteeren Café-Restaurant-Pension "Bellevue".
In het nette gebouw had zich een degelijk gezelschap genoodigden, om den heer Roos verzameld. Na de gewone plichtplegingen en kennismaking, werd den genoodigden een, wat qualiteit en bediening betreft, uitstekend glaasje als welkomstdrank geoffreerd, ieder naar believen, waarna het voor Café-Restaurant-Pension, goed gelegen en uitstekend ingerichte gebouw, door de gasten werd bezichtigd.
Men roemde eenparig deze schoone gelegenheid, en probeerde vervolgens het tot den netten inventaris behoorende moderne Billard. Natuurlijk was niet ieder der aanwezigen daarop een premier, maar aan allen bleek al dadelijk, dat liefhebbers van het edele billardspel, hier hun hart kunnen ophalen. Dit onderlinge hoogst aangename vriendschappelijke concours afgeloopen zijnde, vereenigde de exploitant Roos zijn gasten aan een keurig diner, door zijn bekwame en handige kellners opgediend.
Waaruit de disch bestond, zullen we maar niet wereldkundig maken, doch de aangename toon aan tafel, en de appetijtelijke wijze waarop de verschillende gerechten werden naar binnen gewerkt, deed zien, dat de heer Roos de kunst verstaat, om zijn bedrijf onverbeterlijk uit te oefenen. Dat een heerlijk glaasje wijn hierbij, de sluizen der welsprekendheid deed opengaan, en menige welgemeende toast werd uitgebracht op het welslagen dezer zaak, en op den gastheer en zijn vrouw, is onnodig te vermelden.
Het nette plaatsje Rijsoord, is eene aangename pleisterplaats rijker geworden, en overtuigend is gebleken, dat de café-houder-Restaurateur is een man is, die weer, hoe een nette zaak in dit genre moet worden bediend. Van "rommel" wat de bezoekers betreft, is hij niet gediend.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 december 1904 (27e jg. No. 2799)
paragraaf

DORDRECHT, 29 November.
Het volgende wordt ons ter plaatsing aangeboden:
Gisteren had de feestelijke opening plaats van het nieuwgebouwde Café-Restaurant Belvédêre, gelegen aan den Lagendijk en Straatweg te Rijsoord. Het net gebouwde café is geheel naar de eischen des tijds ingericht. Bij het binnentreden der zeer ruime en lichte gelagkamer, valt al dadelijk het oog op een sierlijk billard uit de fabriek der fírma Tetterode te Dordrecht.
Ofschoon het geheel nog niet is afgewerkt, durven wij wel voorspellen, dat vele Dordtenaren bij hun stadgenoot, den heer L.G. Roos, een aangenaam zitje zullen willen hebben, hetzij in de zaal of in de groote veranda. Aan alle zijden heeft men een mooi uitzicht en wat bij avond in de meeste dorps-café’s te wenschen overlaat, vindt men hier, een waarlijk prachtige verlichting van acetyleengas. Kwalijk zou men ter stede schooner verlichting kunnen aanwijzen.
Van bekendheid is het, dat de heer Roos steeds 1e kwaliteit consumptie levert en als men weet, dat de leiding is opgedragen aan den heer Van Heusden, dien velen in het Hôtel Ponsen hebben leeren kennen, dan zal men overtuigd zijn, naar behooren te worden bediend.
Als de woorden, bij de feestelijke opening, gericht tot den heer Roos en echtgenoote, den eigenaar van het pand en het gemeentebestuur van Ridderkerk, bewaarheid mogen worden, dan zal de heer Roos er zich op kunnen beroemen, voor Rijsoord en Omstreken een uitspanningsoord te bezitten, waaraan inderdaad behoefte was.

De Dordrechtsche Courant 30 november 1904
1905

Wielrijders - Toeristen.
Rijdt, Wandelt of Tramt naar Café Restaurant-Hotel BELLEVUE aan den Lagendijk te Rijsoord.
Riant uitzicht. Prachtige ligging. Uitstekende bediening.
Vergunning. Koude en warme Spijzen.
Aanbevelend, L.G. ROOS Fzn.
Men vrage Retour Lagendijk, welke dezelfde prijs is als naar Rijsoord.

De Dordrechtsche Courant 12 mei 1905
paragraaf

Geëindigd: de faillissementen van L. G. Roos, kastelein te Rijsoord; J. Hulst, koopman te Utrecht; C. van der Zijl, te Amsterdam, en C. P. van Bokkum, te Rotterdam, alle door het verbindend worden der uitdeelingslijst.