rijsoord banner

Geertrui de Zeeuw

1880

Openbare Vrijwillige Verkooping.
De Notaris F.H. van Peski, ter standplaats Charlois, zal, ten verzoeke van zijnen principaal en wegens diens voortdurende ongesteldheid, op Donderdag den 22sten Juli 1880, des namiddags ten één uur precies, in de herberg het Wapen van Rijsoord, gelegen te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, in ééne zitting te VEILEN en VERKOOPEN: de van ouds bekende, gerenomeerde, druk bezocht wordende HERBERG en UITSPANNING genaamd Het Wapen van Rijsoord of HOTEL LEBRUN, te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, Kadaster sectie E, nommer 214, groot 10 aren, 40 centiaren, welke bij goed beheer, een rijk bestaan oplevert.
Grondlasten over 1880 pl.m. f 40,-.
Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen voor of op 26 Augustus 1880.
Inlichtingen te bekomen te Rijsoord bij den Eigenaar heer P. LABRIJN Hz. en ten Kantore van den voornoemde Notaris VAN PESKI te Charlois.

Dordrechtsche courant 11 juli 1880
paragraaf

(akte 156)
Den 22-7-1880 des namiddags ten een ure
Heb ik Fredrik Herman van Peski, notaris residerende te Charlois in tegenwoordigheid van getuigen Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den heer Pieter Labrijn Hendrikszoon, kastelein, wonende te Rijsoord gemeente Ridderkerk ten einde aldaar overgegaan, tot de openbare verkoping van de onroerende goederen hierna breeder te omschrijven en dn den verkooper aangekomen, onder meer door de overschrijving der hypotheken ten kantore der hypotheken te Dordrecht den 23-8-1870 in deel 263 nommer 68, van een procesverbaal van veiling en afslag op den 29 junij en zesden julij bevorens gehouden ten overstaan van den destijds te Ridderkerk residerende notaris Jean Louis Raoul le Rutte.
Welke verkooping zal plaats hebben op de volgende door de verkooper vastgestelde
bedingen, voorwaarden en bepalingen:
1. De ..... etc...
Na voorlezing van het vorenstaande is daarop over gegevaan tot de verkooping van
de herberg en uitspanning genaamd het wapen van Rijsoort of Hotel Lebrun, annex bloemtuin en groote schuur met Paardestal en Hooizolders staande en gelegen te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, kadaster Sectie E, nommer 214, groot tien aren veertig centiaren
Ingezet door Cornelis Karseboom timmerman, wonende te Ridderkerk voor f 7.300.
.... vervolgens vervoegde zich tot de verkooper de heer Jan de Zeeuw Commissionair, wonende te Barendrecht die te ennen gaf, alsnog het geveilde perceel op al de voorwaarden is voormeld procesverbaal omschreven te willem koopen voor en om een Som van f 7.650 gulden voor en als mondeling gemagtigde van zijn schoonzoon den heer Dames van Warendorp, wagenmaker, wonende te Barendrecht, en verklaarde de verkooper alsnu het vooromschreven geveilde perceel op al de voorwaarden in die proces verbaal gemeld in koop toetewijzen aan den heer Dames van Warendorp ...etc

Stadsarchief Rotterdam, GAR 314-2449 (notaris Peski, Charlois)
1882

RIJSOORD, 1 Juni. Het grootste gedeelte onzer vlaswieders uit het noorden, zoowel als uit het zuiden zijn weer thuis en hebben over het geheel gunstige berichten van het vlasgewas meegebracht. In het zuiden werd door den hagel een gedeelte erg geteisterd. De zoogenaamde Pinksterdrukte, die wij hier gewoonlijk hebben, was j.l. maandag buitengewoon. Het was curieus om te zien die bonte mengeling van kleederdrachten, rij tuigen met prachtig liverij, daarnevens de eenvoudige boeren-karos, ezelwagens, barouchetten en tilbury's, waaruit ieder zich haastte een plaatsje meester te worden in het oude Raadhuis van den heer Van Warendorp, met zijne sierlijke zalen. Handen kwamen daar als het ware te kort, om ieder op zijne wenken te bedienen.

De Grondwet 4 juli 1882
1886

INGEZONDEN.
Den 4 Aug. ll. deed de Delfshavensche Turnvereeniging te Rotterdam eenen wandeltocht van Rotterdam naar Dordt. Onder geleide van hunnen nieuwe directeur, den heer A.J.T. ter Linden, vertrokken 15 leden te 7 1/2 uur van Delfshaven, voeren te 8 1/2 uur te Katendrecht over en arriveerenden te 10 3/4 te Rijsoord, waar bij den heer D. Warendorp eene stevige "lunch" gebruikt werd. Vandaar ging om 12 1/4 uur de tocht verder naar Dordt, waar men te 21 uur aankwam. Te Zwijndrecht werden de wandelaars verwelkomd door eenige Leden der Dordtsche club "Oefening kweekt kracht" en ging men een bezoek aan het prachtige museum brengen, dat, de grootte in aanmerking genomen, zich met vele andere, zoowel buiten- als binnenslands, meten kan. Te 4 1/2 uur werd het middagmaal gebruikt in het Café Restaurant Schoonenberg aan de Merwekade.
Te 7 3/4 uur vertrok men uit Dordt, versterkt door het diner en de rust, wat het physiek gehalte betreft, en door de komst van 1 lid, deu praeses, wat het numeriek aangaat.
Om 9 u. 5. m. arriveerde men te Rotterdam, aan de werf van den WelEd. heer Wilton, die welwillend zijne schroefboot (een pleizierjacht) den heeren wandelaars had afgestaan.
De welwillendheid der Dordtsche burgers, de vriendschap der "Turnbrüder" te Dordt en de uitstekende bediening in het Café Restaurant Schoonenberg, zullen de Delfshavensche Turnvereeniging nog langeene aangename herinnering zijn.
Art. 4 van het reglement van orde luidde: "men moet zich amuseeren", men heeft zich dan ook geamuseerd, voor een groot deel dank zij de Dordtsche vriendelijkheid.
Delfshaven, 5 Augustus 1886.
R.

De Dordrechtsche Courant 7-8-1886
1888

RIJSOORD, 3 Jan. Dat ons aangenaam gelegen plaatsje met het zoo gunstig en soliede ingerichte koffiehuis met zijne ruime zalen, van den heer Van Warendorp, zijn ouden roem niet heeft verloren, getuigde de menigte arretuigen, die verleden week uit alle deelen van het eiland alhier aankwamen. De visscherij in de Waal alhier, die door de familie Van Nes gedurende een halve eeuw in pacht is bezeten, werd door die zelfde familie bij vernieuwing voor een aantal jaren ingehuurd.

De Grondwet 31 januari 1888
paragraaf

RIJSOORD
Wegens te geven Bruiloftspartij zullen de Lokalen alsmede het Koffiehuis op Maandag 4 Juni a.s. voor het publiek gesloten zijn.
D. VAN WARENDORP

Nieuwe Rotterdamsche Courant 04-06-1888
paragraaf

Rijsoord, 29 Augustus. Gisteren avond had alhier eene soiree plaats ten huize van den heer D. Van Warendorp, door de hier tijdelijk verblijfhoudende Amerikaansche dames, met medewerking van enkele Rijsoordsche dames en heeren. De heer Van der Poel, professor aan de teekenacademie te Chicago, wiens bloedverwanten te Rijsoord wonen, brengt zijne vacantie met eenige kweekelingen hier door, in hunne schilderstudiën te voltooien. De dames hadden het plan opgevat om met den heer Van der Poel eene soiree te geven voor een liefdadig doel. Te acht uren opende de heer De Back van Rijsoord de vergadering en verklaarde dat het hem eene eer was, de woordvoerder der Amerikanen te mogen zijn. Hij schetste in korte bewoordingen de verbroedering tusschen hen en ons.
Het programma, zoowel als de uitvoering er van, getuigde van veel smaak.
Het talrijk opgekomen publiek van hier en elders was daarover verrast; vooral toen de heer Van der Poel eenige proeven gaf van snelteekenen. Na afloop der soirée werd uit éénen mond de kreet aangeheven: leve de Amerikanen.
Het doel om aan hun verblijf te Rijsoord een blijvend aandenken te hebben, werd dezen avond ten volle bereikt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 september 1888 (11e jg.)
1892

RIJSOORD, 30 Mei. Is Rijsoord wel eens berucht geweest om zijne kerkelijke twisten, niet minder beroemd is en zal het blijven om zijn natuurschoon. Vraag het de Rotterdammers en Dordtenaars maar eens. Wij zullen u met genoegen vertellen, hoe ze menig aangenaam uurtje te Rijsoord gesleten hebben, hoe ze genoten hebben van het heerlijke vergezicht dat het "Rijsoordsch koffiehuis" biedt. De Hemelvaartsdag is daar, om u zulks te bewijzen. Tal van stedelingen, zoowel per as, te paard ofte voet gekomen, hebben dien dat ons anders zoo rustig en stil plaatsje bezocht. En dat Rijsoord tot in het verre westen zelfs een goeden naam heeft, blijkt hieruit, dat reeds een viertal Amerikaansche dames en heeren hier vertoeven, ten einde de vele schoone vergezichten op het doek te brengen. Naar men verneemt zullen nog meer Amerikanen den zomer hier doorbrengen.

De Grondwet 26 juni 1892
1893

RIJSOORD. In een buiten gewone vergadering der Holl. Maatsch. van Landbouw, Afd. eiland IJselmonde, op a.s. Zaterdag, ’s avonds te 6 ure bij D. v. Warendorp alhier te houden, zal als spreker optreden de heer D. Kluifhoofd, van Numansdorp, met eene rede over de Vermogensbelasting.

paragraaf

(advertentie) Vereeniging tot wering van Bedelarij te Rijsoord.
vergadering op den 12 Januari 1893,
des avonds 7 ure, ten huize van den heer D. VAN WARENDORP.
Toegankelijk ook voor belangstellenden.
G. FLOHIL.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 11-01-1893
1897

Rijsoord, 5 Februari. Gaf dezen winter met veel gezicht op ijs geen gelegenheid tot schaatsenrijden, de sneeuw maakt het een beetje goed. Jl. Zondag en eergisteren, Woensdag, werd dan ook druk gebruik gemaakt van het arren. Van heinde en verre was men naar het middelpunt Rijsoord komen arren om in het koffiehuis van Van Warendorp alhier een oogenblikje uit te rusten en zich te vermaken. We telden op een oogenblik misschien wel tweehonderd arresleden of tikkers.

zaterdag 6 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1985.
1900

Rijsoord, 14 September. Woensdag jl. hield de heer A.D. Marlet, Landbouw leeraar te Delft, in de zaal van den heer D. Van Warendorp eene vrije lezing over: "Vee- en veevoerder," waaraan wij het volgende ontleenen. Het jonge vee in het algemeen dient week voedsel te ontvangen. Een merkwaardig verschijnsel is het, dat men elk jong dier de moedermelk gunt, uitgenomen het kalf. De natuur wreekt zich echter over deze verwaarloosde opvoeding. Het beste bewijs hiervoor zijn vele sterftegevallen onder de kalveren. Het meest geschikte voedsel voor veulens na het spenen is het malsche weidegras, doch het bijgeven van fijnhaksel, en wel liefst haver, is zeer gewenscht. Haver is het paardenvoer bij uitnemendheid, geen enkel voeder kan daarmeer wedijveren.
Met mais kan men het paard wel vet houden, maar om het er mee krachtig, sterk en flink te houden, gaat niet. Jonge schapen, die in de wei loopen of op stal staan, verstrekke men eveneens krachtvoer en wel het liefst, zooals op Tessel, grondnotenkoek. Ook kan men lijnkoek of katoenkoek gebruiken. Drachtig vee moet meer hebben dan droog vee. De redenen hiervoor worden in den breede omschreven. Het overtollig verstrekken van jong voer en wel voornamelijk jonge klaver, is verkeerd. Men dienst het te vermengen met wat droogvoer, met wat haksel. Zonder dat ontstaat eene vergisting of eene verzuring. Is eene koe aan de melkgift, dan heeft zij des zomers aan het weidevoer genoeg; op stal moet het voer zoo saprijk mogelijk gehouden worden. Veel waterrijk voer als pulp en bieten geeft wel meer melk, maar minder botergehalte. Bij het mesten van vee dienst men bij het verstrekken van voedsel vooral op te letten, of het vee volgroeid is of niet. In het laatste geval moet er meer eitwitachtig voer verstrekt worden dan in het eerste geval. Volgroeide dieren geve men bij het mesten veel zetmeelachtige stoffen. Granen zijn hiertoe zeer aanbevelenswaardig, doch de duurte dwingt ons, toevlucht te nemen tot andere stoffen, zooals rijstemeel. Het mesten op een buitengewoon zwaar gewicht is een onpractisch mesten. Het fijn malen van het voer dient door het dier zelve te geschieden. Men moet het niet dwingen tot slikken, maar tot kauwen. In enkele gevallen echter is het malen, het breken, het koken of het weeken van voer soms noodig.
Na het eerste en het tweede gedeelte dezer rede werden door den heer Marlet talrijke vragen beantwoord. Onbegrijpelijk is het, hoevele veehouders deze gelegenheid ongemerkt laten voorbijgaan. Uit geen enkel der omliggende dorpen was er één aanwezig. Slechts 16 personen, allen uit deze gemeente, woonden deze gezellige bijeenkomst bij, die niet andere kunnen getuigen, dan dat zij dien avond veel geleerd hebben.

zaterdag 15 september 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2361
1901

Rijsoord, 9 April. Scheen het op den avond van den eersten Paaschdag, dat de kalme rust in ons rustig plaatske door een paar levenmakers op minder vreedzame wijze verstoord zou worden, de tweede Paaschdag kenmerkte zich door en recht gezellige drukte, welk werd veroorzaakt door de vele wandelaars, fietsrijders en hen, die voor plezier eens per as een toertje maakten. En - Rijsoord is en blijft op die dagen als het ware het lokpunt voor de stedelingen. De aangename ligging en het prachtige vergezicht op het balkon van het Rijsoordsche koffiehuis werken zeker daartoe mee.

woensdag 10 april 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2420
paragraaf

De heer J. Appelboom van Rotterdam trad Donderdagavond jl. te 5 uur in de zaal van den heer D. van Warendorp op, om voor kinderen, tegen den geringen entréeprijs van slechts 5 cents tal van lichtbeelden te vertoonen. Behalve eenige gezichten uit allerlei landen, zag men ook in beeld de vertelling van Sneeuwwitje en die van Hans en Greta. Verder werd op doek gebracht: "Een schip in nood", "De man uit de Bergen" en ook vele tafereelen uit de Heilige Schrift. Des avonds te 7 uur was de toegang opengesteld voor volwassenen tegen betaling van 15 cents. Het programma, in 4 groepen verdeeld, werd zoo getrouw mogelijk gevolgd. Veel werd door den heer Appelboom, op zijne manier, verklaard en met ondervindingen uit zijn leven vergeleken, voornamelijk wat de tafereelen uit de Heilige Schrift betreft. Was de opkomst der kinderen niet bijster groot, die der colwassenen was wat beter. Behalve door gebed en dankzegging werden beiden bijeenkomsten door het zingen van een Christelijk lied of een psalm- en een gezangvers geopend en gesloten.

zaterdag 7 december 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2489
paragraaf

Rijsoord, 27 December. Onze zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" gaf Donderdagavond 19 December op de zaal van den heer D. van Warendorp hare 21ste uitvoering. Het programma bevatte zestien zangnommers.
Van de meeste kan gezegd worden, dat ze heel goed worden gezonden. Een luid en davrend applaus viel hun dan ook van het talrijke publiek ten deel. Als buitengewone toegifte werd na het zingen van het laatste nummer van het programma nog het "Transvaalsch Volkslied" gezonden, hetwelk eveneens flink geapplaudiseerd werd. Ba afloop der zangnummers gaven eenige leden, waarbij de dames niet op het appèl mankeerden, een zevental voordrachten ten beste. Hierna bracht een der leden op eigenaardige wijze, den dank der zangvereeniging aan haren directeur.

zaterdag 28 december 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2495
1902

De Afdeeling "Eiland IJselmonde" der Holl. Maatschappij van Landbouw zal a.s. Vrijdagavond ten 7 uur op de zaal van den heer D. van Warendorp eene ledenvergadering houden, waarop mededeeling van ingekomen stukken, rekening van den penningmeester over 1901, en bespreking over het 25-jarig bestaan der Afdeeling gedaan zal worden.

woensdag 19 maart 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2518
paragraaf

Op Woensdag 4 Juni a.s., des avonds te half acht, zal ten huize van den heer D. van Warendorp eene vergadering van belanghebbende gehouden worden ter bespreking van Rijsoorsche belangen.

zaterdag 31 mei 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2539
paragraaf

Rijsoord, 6 Juni. Aan de uitnoodiging tot eene vergadering van belanghebbende ter bespreking van Rijsoordsche belangen op Woensdag 4 Juni jl., des avonds te half acht op de zaal van den heer D. van Warendorp, hadden 58 personen gehoor gegeven. De heer A.R. van Nes Cz., op wiens initiatief deze vergadering belegd was en die haar presideerde, deelde o.a. mede, dat het onderzoek naar de scheiding geleerd had, dat zulks niet gemakkelijk gaat, het op dit oogenblik niet gewenscht is en er derhalve geen werk meer van zal gemaakt worden. Deze vergadering kan dan ook beschouwd worden als een uitvloeisel van de motie van den heer F.H. van Leeuwen, voorgesteld in de vergadering van 1 Mei ll. Genoemde motie behelsde het vormen van een comité, om de grieven voor de stiefmoederlijke bedeeling op papier te stellen, ze bij den gemeenteraad in te dienen en de beide of een van beide alhier wonende gemeenteraadsleden het interpeleeren op te dragen. Nadat eenigen hunne grieven met de noodige toelichtingen hadden opgenoemd, welke grieven liepen over het drinkwater, het straat- en weggeld, de begrinting, de verlichting, den reinigingsdienst, de bowuverordening, de politieregeling en de waterleiding, werd er besloten een comite te vormen, dadt zal ebstaan uit 6 leden, van elke richting 3. Uit een grostal werden bij stemming gekozen de heeren A. Huijser Mz., J.G. de Zeeuw, A.R. van Nes Cz., G.H. van der Poel, G.H. de Zeeuw en L. de Kool. De heer J.G. de Zeeuw verklaarde zijne benoeming niet aan te nemen, zoodat in dienst palats als gekozen werd beschouwd de heer W. Legerstee, doch ook deze bedankte. De heer J.J. Hooimeijer, thans aan de volgorde, bedankte in het eerst ook, doch op verlangen van de geheele vergadering, nam hij zijne benoeming aan. Op voorstel van den heer Van Leeuwen werd besloten, dat het comité permanent zal blijven, dat het het recht heeft, zoo noodig, eene nieuwe vergadering te beleggen, dat tot 7 Juni a.s. ieder het recht heeft, hij een der commissieleden, zijne grieven te dienen, dat het ontwerp adres bij den heer Van Nes van 1-5 Juli, bij den heer Reedijk van 7-12 Juli en bij den heer Huijser van 14-19 Juli zal ter inzage liggen en dat het comité een schriftelijk verzoek zal richten tot de Rijsoordsche gemeenteraadsleden, om in den gemeenteraad er over te interpelleeren.

woensdag 11 juni 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2542
paragraaf

Rijsoord, 17 Juni. De vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek hield Vrijdagavond jl. ten huize van den heer D. van Warendorp hare jaarlijksche zomervergadering, welke door een samenloop van verschillende omstandigheden niet buitengewoon druk bezocht was. De voorzitter, de heer J.C. de Back, opende de vergadering en heette den aanwezigen welkom, waarna door den Secretaris de heer B.J. Aalbers voorlezing geschiedde van de notulen der vergadering op 22 November 1901, welke notulen onveranderd werden goedgekeurd. Het eenige punt, dat op de agenda stond, was: "Schoolfeest". De voorzitter herinnerde eraan, hoe het vorige jaar het zomeruitstapje werd uitgesteld en deelde mede, dat het bestuur geen bepaald voorstel had. Na eenige besprekingen kwam men tot het volgende: De leerlingen uit de hoogste klasse gaan naar Scheveningen, terwijl den overigen leerlingen een feestje in de school zal bereid worden of de leerlingen der hoogste en middelste klassen brengen een bezoek aan de Rotterdamsche diergaarde, terwijl die der laagste klasse in de school zullen onthaald worden. Nadat de stemmen in het eerste staakte, werd het laatste daarna aangenomen. Als datum werd vastgesteld 26 of 27 Juni a.s.

woensdag 18 juni 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2544
paragraaf

Voor enkele weken deed zich onder ééne der alhier in het hotel Van Warendorp vertoevende dames een ziekteverschijnsel voor, hetwelke zich in den laatsten tijd zóó verergde, dat, trots de geneeskundige hulp van een viertal geneesheeren, verloopen Zondagmorgen de dood intrad. Heden, Dinsdagmorgen werd het stoffelijk overschot, na eerst in de Hervormde pastorie te zijn gebracht, onder het gelui der klok op de algemeene begraafplaats te Ridderkerk ter aarde besteld. Nadat de kist, welke met kransen en bloemen overdekt was, in de groeve was neergelaten, hield ds. F.H. van Leeuwen in de Engelsche taal eene lijkrede, waarna de plechtigheid, die door velen werd bijgewoond, was afgeloopen.

woensdag 13 augustus 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2560
paragraaf

De vereniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek zal Vrijdagavond a.s. te 7 ure are wintervergadering houden ten huize van den heer D. van Warendorp, waarbij de Penningmeester rekening en verantwoording zal doen over het afgeloopen jaar en den leden gelegenheid zal worden gegeven tot het verkiezen van bestuursleden.

woensdag 12 november 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2586
1903

[115] TO RACHEL HODGKINS, JULY-AUGUST 1903
Eben Haezer's shop, Rijsoord by Rotterdam.
My darling Mother
Holland is a low dam country where it rains all day ... Eben Haezer is a grocer and we are living over his shop not exactly because we like it but because here is nowhere else to go. You see Rijsoord is quite a small palce and we are a very large party, growing larger every day and its accomodation is taxed to its uttermost ... We all have our meals together [at the Hotel Warendorf] - and the party .. comes together at 7.30 in the morning for breakfast - it is a most entertaining meal - everyone makes their own toast on little earthenware chauffrettes placed down the centre of the table, then Minchie [Mijntje] the Vrouwe's daughter comes in with a blue apron full of boiled eggs & hands them round, just like helping yourself out of a warm nest, delicious! ... Rijsoord itseld is a dull little place, & I cant quite understand the Prof: [Sir Hubert von Herkomer 1849-1914] pitching on it for a camping ground ... Windmills and cabbages & large white sabots seem to be the principal features of the country ... On days when is hasn't rained it has been too windy to paint with any comfort but the cloud effects have been magnificent tho'not any better than the beautiful Invercargill Estuary effect ... [Miss Richmond] has been so good & unselfish looking after the class in Mrs. Garston's absence .. I would have come back howling with loneliness & honesickness long ago if it hadn't been for her - I owe any success I have had to her sympathy & support. Goodnight dearest everybody. We are just going out to post our letters — and a good deal of our hearts go with them. Mr. Eben Haezer is reading a chapter of the Bible in a loud voice just before putting out the lights. So it is time for us to put out ours too ....
[116] TO RACHEL HODGKINS, 4 AUGUST 1903
House of the Eben Haezer, Rijsoord bij Rotterdam. 4.8.03
My darling Mother
... Do you realise that in less than 4 months I shall be back with you all once more, it's a distractingly joyful thought ... I wonder I have been able to stay away from you all so long and I certainly shall never go away again. This has been a most tryning month, storm and wind & rain and so cold we have been living in our mackintoshes and winter clothes & I have got a most miserable show of work to show for my summer in Holland ... I had the greatest difficulty in getting off my things for the Dunedin show .... I must have dodged a hundred showers at least before I finished those two small pastorals - there was a large pig & a calf in the orchard one, & in rough weather I used to get behind them & use them as a breakwind - they always lay down side by side close to my easel & the calf liked sharpening his young horns on my easel & the pig in a ruminating sort of way got very fond of biting my boots. This peaceful sort of farm yard life suits me so well I should almost be inclined to wed a Boer & naturalise as a Dutchwoman if it hadnt been for my promise to dine with you on Xmas day. Its my idea of heaven to live on a farm & wake up at sunrise with cow & calves & sheep & pigs & ducks & geese & turkeys, all crying out to be fed - tho' probably I should be more interested in painting them than feeding them ... There is a very pleasant party of American artists staying here & on Sunday they invited us over to see their work ... The Garstin boys are now getting up a regatta Union Jack v. Stars & Stripes ... & the two crews are now in practice for the great event in Saturday .. I am cox of one of the trial crews, having inadvertently mentioned to anyone who liked to listen that I wasn't much of an oar myself but I had a brother & brother-in-law who had held the honrable positions of captains respectively of the O[tago] R[owing][ C[lub] & the Star Boating Club Wellington. Mr. Garstin immediatle lifted a loud vouce & said "Miss Hodgkins says her brother-in-law is Admiral of the Australian Squadron & of anyone should know how to row she should" & thereupon I was unanimously elected ... I started them fairly well but fouled the eel pots & then ran them into a mud bank & then the rudder got tangled up in weeds ... and finally one of the crew when told to "put more back into it," caught a crab & the oar went over board & she rolled into the bottom of the boart ... Miss Richmond is one of my crew & is a capital oar but it is difficult to take things seriously.
... I am going to arrange with an agent to look after my pictures for me when I get back in London and it will be the easiest matter in the world to send Home. About money for my passage put I am sorry to report there are no sales at all at the Fine Arts ... but here is still another month to run & I may have some luck yet ... We shall be leaving early in Nov. so I think if Percy can manage to raise another loan for me like the last you had better cable me L50 ... I can't bear borrowing & there will be a heavy day of reckoning but still is the only way to get home. I do hope my pictures will reach [you] in time ... Will Sis kindly price them - tell her to put on them what she thinks they will fetch & I shant grumble ungratefully like I did on a former occasion ... Dont forget to get a black kitten into the house against my return if you havent already got one ...
[117] TO RACHEL HODGKINS, 23 SEPTEMBER 1903
Hotel Central, Delft, Holland 23.9.03

Letters of Frances Hodgkins (door Frances Hodgkins)
paragraaf

Op het laatst dezer week vertoefde er in het pension van den heer A. Noorlander, in het Rijsoordsch Koffiehuis van den heer D. van Warendorp en bij eenige particulieren ruim 40 dames en heeren touristen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde zaterdag 8 augustus 1903 (26e jg.) No. 2663
1904

Op uitnoodiging van de Centr. Lib. Kiesvereeniging Ridderkerk, zal a.s. Woensdagavond om 6 uur in de zaal van Van Warendorp alhier optreden de heer Plate van Rotterdam, ter besprekeing van het ontwerp-tariefwet.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 mei 1904 (27e jg. No. 2739)
paragraaf

Rijsoord, 10 Juni. Maandag den 13en Juni a.s. des avonds te 8 uur, zal bij den heer D. van Warendorp door de Centrale Liberale Kiesvereniging eene voor ieder toegankelijke vergadering belegd werden, waarin als spreker zal optreden de heer W.H. van Bilderbeek, Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland te Dordrecht, met het onderwerp: "De a.s. verkiezing voor Provinciale Staten". Na afloop hiervan zal gelegenheid worden gegeven tot debat.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 juni 1904 (27e jg. No. 2749)
paragraaf

Rijsoord, 28 Juni. Donderdagavond jl. hield dr. G. Flohil in de zaal van het Rijsoordsch Koffiehuis eene lezing over het Groene Kruis, zijn doel en nut. Nadat ds. A.H. de Klerck met een kernachtige toespraak de vergadering geopend had, er op wijzende, hoe bij alle scheiding er toch nog een veld overblijft, waarop men elkander kan ontmoeten, n.l. het veld der barmhartigheid, omschreef de heer Flohil aan de hand van een artikel deer statuten het drieledig doel van het Groene Kruis. Door voorbeelden maakte hij ons duidelijk, hoe weinig het volk nog ontwikkeld is op het gebied der hygiene, hoe onverschilligheid, domheid en koppigheid zich verzetten tegen vele voorschriften, welke nuttig geacht worden in het belang van onze gezondheid en in het bestrijden der bacteriës. Daarna leidde de heer Flohil ons een ziekekamer binnen, waarin een typhuslijder zonder eenig hulpmiddel ligt en beschreef dan het groote voorrecht, wanneer men deze kan halen uit het magazijn van het Groene Kruis. Verder wees de heer Flohil er op, hoe in de gemeente Ridderkerk met hare vele fabrieken en werven een brancard onmisbaar is.
Eindelijk wees de heer Flohil er op, hoe hoog noodig het is, dat er veel gedaan moet worden tot bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand. Reeds bij het inbakeren enz. van het jonge kind gaat men meestal verkeerd te werk. Een zegen zou het zijn, indien men goed ontwikkelde en der zaken kundige bakers had.
Nadat de heer Flohil nog eenige artikels van het regiment nader had verklaard, eindigde bij met eene flinke opwekking, om lid der afdeeling te worden, zijne rede. Niet minder dan 74 personen meldden zich aan als lid, donateur of begunstiger.
Uit de legen en donateurs werden de volgende heeren tot bestuursleden gekozen: Dr. G. Flohil, ds. S. Sleeswijk Visser, ds. F.H. van Leeuwen, J. Laaij en J.G. de Zeeuw.
De heer A.H. de Klerck, sloot daarna met een woord van dank de vergadering.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 juni 1904 (27e jg. No. 2754)
paragraaf

Rijsoord, 30 Augustus. De afdeeling "Eiland IJselmonde der Holl. Mij van Landbouw" zal Donderdagavond a.s. te 6 uur eene vergadering houden ten huize van den heer D. van Warendorp. De te behandelen onderwerpen zijn: 1e. Ingekomen stukken; 2e. Rekening over 1903; 3e. Wijziging van art. 8 van het huishoudelijk reglement; 4e. Bespreking der punten v/d. Alg. Verg. te Enkhuizen; 5e. Het al- of niet-benoemen van afgevaardigen voor die vergadering; 6e. Bespreking punten van algemeen belang; 7e. Subsidie Winter-Landbouwcursus; 8. Benoeming bestuursleden der afdeeling.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 31 augustus 1904 (27e jg. No. 2772)
paragraaf

Rijsoord, 4 October. Het agentschap der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij is gevestigd in het Rijsoordsche koffiehuis.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 oktober 1904 (27e jg. No. 2782)
paragraaf

Rijsoord, 21 October. De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" heeft hare leden ter algemeene vergadering geciteerd tegen Woensdag 26 October a.s. des avonds te 7 uur, ten huize van den heer D. van Warendorp. De agenda geeft aan: 1. Openen, 2 lezen der notulen, 3. rekening en verantwoording van den penningmeester, 4. verkiezing van bestuursleden en 5. mededeelingen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 oktober 1904 (27e jg. No. 2787)
paragraaf

Rijsoord, 27 December. Maandagmorgen j.l. werd ons plaatske bezocht door de Dordrechtsche Volksweerbaarheid. Met slaande trom en onder het spelen van vroolijke marschen, omstuwd door eene talrijke menigte, kwam zij aan, vertoefde eenigen tijd in het gunstig bekende "Rijsoordsche Koffiehuis", en marscheerde daarna op de maat der muziek naar Dordrecht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 28 december 1904 (27e jg. No. 2806)