rijsoord banner

Gijsbertus Vink

1904

(afschrift) Drankwet. Vergunning.
Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk ... Gijsbertus Vink, kastelein, wonende te Amersfoort ... D. van Warendorp 4 januari 1822 ... BESLUITEN Gijsbertus Vink, gelagkamer, bovenzaal en eetzaal van het perceel Kadastraal bekend Gemeente Ridderkerk (Rijsoord) Sectie E no. 214 plaatselijk gemerkt Wijk F no. 64 en gelegen a/d Waalweg te Rijsoord.
Gedaan te Ridderkerk den 21 December 1904.

1905

Het ressort "Rijsoord" der Vereeniging "Het Groene Kruis" houdt Woensdag 22 Februari a.s. des avonds te zeven ure eene vergadering, ten huize van den heer G. Vink. De agenda omvat: 1. Verkiezing Secretaris (vacature Van Leeuwen); 2. Verkiezing van tien afgevaardigden naar de afdeelings-vergadering te Ridderkerk; 3. Rekening en verantwoording van den Penningmeester; 4. Begrooting voor het jaar 1905; 5. mededeelingen en verdere besprekingen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 februari 1905 (31e jg. No. 2822)
1907

Rijsoord, 21 Mei. Maandag jl. hielden de afdeelingen Rotterdam, Dordrecht en Pernis der Volksweerbaarheid eene veldoefening. De afdeelingen Schoonhoven en Gouda ontbraken op het appel. De veronderstelling was, dat een vijandelijke troep een inval zou doen in Rijsoord, en de bruggen over de Waal zou trachten te vernielen. De tegenpartij, hiervan op de hoogte gebracht, wist dit alles te voorkomen, zoodat de geheele inval mislukte.
Na het verzamelen der afdeelingen voor het hotel Vink legde een 2de luitenant van het 7de regiment infanterie het doel dezer oefening nader uit en wees ieder der afdeelingen op de fouten, hierbij gemaakt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 mei 1907 (30e jg. No. 3056)
paragraaf

Rijsoord, 24 Mei. De Afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal Woensdag 29 Mei a.s. des namiddags te 6 ure ten huize van den heer G. Vink eene vergadering beleggen, ter bespreking van de oprichting eener Bietenverbouwers Vereeniging. Alle bietenverbouweers van het eiland IJselmonde worden dringend verzocht, bij deze vergadering tegenwoordig te willen zijn.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 mei 1907 (30e jg. No. 3057)
paragraaf

Rijsoord, 28 Mei. Ter aanbeveling van de candidatuur Krijn Pas voor de a.s. verkiezing der Provinciale Staten zal Donderdag 30 Mei, des avonds te 8 uur de heer Dr. A. van Raalte eene politieke lezing houden in de zaal van den heer G. Vink.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 mei 1907 (30e jg. No. 3058)
paragraaf

Rijsoord, 31 Mei. Onder presidium van den heer P.A. den Boer, hield de afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw Woensdagavond jl., ten huize van den heer G. Vink eene vergadering, welke toegankelijk was voor alle bietenverbouwers van het eiland IJselmonde, ter bespreking van de oprichting eener Bietenverbouwers-Vereeninging.
De Secretaris der Afdeeling deelt de besprekingen mede, door den heer Neeb en hem gehouden met den Directeur der suikerfabriek te Oud-Beierland. Daarna leest hij de belangrijkste artikelen voor uit de ontworpen statuten der op te richten vereeniging. Na vele en velerlei besprekingen verklaarden zich eenigen der aanwezigen in principe bereid tot het oprichten der vereeniging.
De Voorzitter deelt nog mede, dat de volgende week Woensdag 5 Juni, eene dergelijke vergadering zal belegd worden te Roon, waarna eene gecombineerde vergadering wordt gehouden te Barendrecht. Deze wordt voorloopig bepaald op Maandag 10 Juni a.s.
De heer G. Groenenboom te Barendrecht denkt het bestuur der afdeeling voor de genomen moeiten en wenscht het veel succes toe, waarop de Voorzitter hem dank zegt en op zijne beurt den volijverigen Secretaris een woord van dank wijdt voor dienst pogen tot het oprichten der Vereeniging.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 juni 1907 (30e jg. No. 3059)
paragraaf

Rijsoord, 4 Juni. Ter aanbeveling van de candidatuur K. Pas voor de a.s. Provinciale Statenverkiezing hield de heer Dr. A. Van Raalte Donderdagavond j.l. eene politieke rede in de zaal van den heer G. Vink.
De heer Van Raalte ontvouwde de reden, waarom het noodig is, dat alle liberalen van verschillende schakeeringen samengaan als bij de verkiezing in 1905, legde nader uiteen, hoe de Eerste Kamer eene partijkamer is geworden en besprak in den breede de politieke partijverhoudingen en de legerkwestie.
Noch voor het stellen van vragen, noch voor het debatteeren meldde zich iemand aan. De heer Van Raalte wees, in zijn slotwoord, op het grootste verschil tusschen deze campagne en die van 1905. Toen werd men, als het ware, achtervolgd door débatters en thans meldt zich geen enkele aan. Doch in de a.r. partij schijnt men eene nieuwe manier van debat te voeren. Men stuurt een paar kinderen, of een onderwizjer, ja, soms wel eene juffrouw, om verslag uit te brengen, wat zoo'n liberale mijnheer zegt.
Later gaat men onder partijgenooten er over debatteeren. Om hieraan een einde te maken, zou het beter zijn, besloten vergaderingen te beleggen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 juni 1907 (30e jg. No. 3060)
paragraaf

Openbare Vrijwillige Verkooping
De Notarissen J.F. NINABER, te Rotterdam en T. PLANTENGA te IJselmonde, zullen op Woensdagen 24 en 31 Juli 1907, telkens 's middags l2 uren precies, in het Café van den Heer G. VINK te Rijsoord, in het openbaar veilen en verkoopen:
ZEVEN WOONHUIZEN, met SCHUURTJES en achtergelegen perceelen TUIN, a/d. Waaldijk te Rijsoord, by de halte „Lagendijk" van de Stoomtram, wijk G, 79, 80, 80a, b, 81, 82 en 83, kad. D. 419, 420, 850, 922 à 925, samen groot 52 aren, 20 centiaren. Ged. in eigen gebruik en deels verhuurd, samen voor ƒ458.30 per jaar. Behoudens combinatien in den afslag zal de veiling in 3 perceelen geschieden.
Breeder by biljetten omschreven. Aanvaarding en betaling 2 September 1907. Elken werkdag te bezichtigen. Nadere informatiën by den heer J.M. BROEKZITTER te Rijsoord en ten kantore van den Notaris PLANTENGA, voornoemd.

paragraaf

De winter-landbouwcursus, die vanwege de afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij door de heeren G.A. de Vries en J. Laaij in de kleine zaal van het Rijsoordsche Koffiehuis gehouden wordt, telt 15 leerlingen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 oktober 1907 (30e jg. No. 3097)
paragraaf

Rijsoord, 25 October. Ter voldoening van artikel VIII van het huishoudelijk reglement hield het ressort "Rijsoord" van de afdeeling Ridderkerk der Zuid-Hollandsche Vereeniging "Het Groene Kruis" Dinsdagavond j.l. in het Rijsoordsch Koffiehuis eene vergadering, welke door 49 leden werd bijgewoond. De Voorzitter den heer G. Flohil, opende de vergadering, heette de aanwezigen welkom en wees er op, hoe wenschelijk het is, dat de vergadering zoo flink mogelijk bezocht worde. Na voorlezing van de notulen der vergadering op 12 October 1908, welke onveranderd werden goedgekeurd, deed de penningmeester rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar. Hieruit bleek, dat de inkomsten hadden beloopen f 280,55; en de uitgaven f 132,80. Behalve het batig saldo was er bovendien nog eene som van ruim f 100 in de Spaarbank belegd. De rekening met de noodige bescheiden werd door eene commissie van 2 leden nagezien en accoord bevonden. Uit het rapport over de aanwezige verplegingsartikelen en hun gebruik bleek, dat hiervan +- 24 keer was gebruik gemaakt;
dat voornamelijk ledikanten, urinaals en hospitaallinnen in bruikleen waren afgestaan; dat enkele luchtkussens waren gerepareerd; dat de verschillende artikelen vermeerderd zullen worden met een paar kamergemakken.
Tot afgevaardigden voor de Afdeelingsvergadering, welke gehouden zal worden te Ridderkerk op Dinsdag 29 October a.s. des avonds te 8 uur, werden met meerderheid van stemmen gekomen de heeren B. de Koning, Jb. de Koning<, A.R. van Nes Cz, J.J. van den Berg, B.K. Aalbers, W.H. Lenselink, Joh. van Nes, C. van Nes, Joh. van der Vorm en S. Sleeswijk Visser. De heeren B.K. Aalbers en C. van Nes, bedankten voor hunne benoeming, zoodat in hunne plaatsen werden aangewezen de heeren J.G. de Zeeuw en H. van der Linden Jz, als hebbende, na de 10 bovengenoemde heeren, de meeste stemmen op zich vereenigd.
Bij de behandeling der agenda van de Algemeene Vergadering werd besloten, met het voorstel van de afdeeling Bodegraven-Zwammerdam niet geheel en al mede te gaan; het voorstel van het Hoofdbestuur te verwerpen.
Als afgevaardigde ter Algemeene Vergadering werd voorgesteld de heer Hage te Ridderkerk. Als bestuurslid van het ressort werd bij acclamatie herkozen de heer A.A. van Stipriaan Luiscius, die zich deze benoeming liet welgevallen. Na de gebruikelijk rondvraag sloot de Voorzitter deze vergadering, de aanwezigen bedankende voor hunne belangstelling en de beste wenschen uitsprekende voor "Het Groene Kruis".

ieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 oktober 1907 (30e jg. No. 3101)
paragraaf

Rijsoord, 5 November. Het Leger des Heils uit Dordrecht, onder leiding van den adjudant Palstra, gaf Zaterdag jl., in het Rijsoord Koffiehuis, twee voorstellingen met de Bioscope.
De eerste was eene kindervoorstelling, terwijl de tweede voor ouderen gegeven werd. Beide voorstellingen vielen zeer in den smaak. Jammer was het, dat bij de laatste een defect aan de bioscope onstond.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 November 1907 (30e jg. No. 3104)
paragraaf

Rijsoord, 12 November. De vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek zal Vrijdag a.s., des avonds te half acht hare wintervergadering houden ten huizen van den heer G. Vink.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 November 1907 (30e jg. No. 3106)
paragraaf

Rijsoord, 19 November. De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" zal vrijdag a.s. des avonds te 7 uur hare Algemeene vergadering houden ten huize van den heer G. Vink.
De agenda omhelst 1. Openen; 2. Lezen der Notelen; 3. Rek. en verantw. van den Penningm.; 4. Verkiezing Bestuursleden (Aftr. A. Huijser Mz; vervulling Vacature Laaij;); 5. Verloting van 2 paar schaatsen; 6. Rondvraag; 7. Sluiten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 November 1907 (30e jg. No. 3108)
paragraaf

Rijsoord, 29 November. J.l. Dinsdagavond gaf de zangvereeniging Oefening en Uitspanning haar eerste winteruitvoering in de zaal van den heer Vink, alhier, onder leiding van den heer Joh. Slooff. Werden de zangnummers over 't geheel goed ten gehoore gebracht, niet minder voldeden de Tooneelstukken, die werden opgevoerd. De opkomst had wel grooter kunnen zijn, maar zeker velen waren teruggehouden door het ongunstige weder. De aanwezigen bleven na afloop nog geruimen tijd bijeen en de avond sloot met een bal dat zeer goed van stapel liep.
Dat de Zangvereeniging O. en U. en haar Directeur ons nog menigen genoeglijken avond mogen verschaffen, zij ons aller wensch.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 30 November 1907 (30e jg. No. 3111)
paragraaf

Rijsoord, 20 December. Op den avond van den 2den Kerstdag a.s. geeft de Zangvereenigign "Crescendo" van Zwijndrecht, Directeur de heer A.M. Mulders, eene uitvoering in het lokaal van den heer G. Vink. Mej. Franken en de heer Candel zullen hunne medewerking verleenen.
"Crescendo" en "de bekende humoristen" zijn voor ons geen vreemdelingen. De zang der eerste en de voordrachten der laatsten hebben ons altijd in hooge mate coldaan. Wij gelooven dan ook, dat elke aanbeveling of opwekking achterwege kan blijven. Goede wijn behoeft geen krans.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 December 1907 (30e jg. No. 3117)
1908

Erfpacht tuschen
Het Hoogheemraadschap "De Zwijndrechtsche Waard"
en
den Heer G. Vink te Rijsoord gem: Ridderkerk
[No. 18] Vestiging van Erfpacht.
De ondergeteekenden:
Pieter Johannes Albertus de Bruïne, Dijkgraaf van de Zwijndrechtsche Waard en Abraham Kooijmans, Secretaris van de Zwijndrechtsche Waard, beiden wonende te Zwijndrecht in hunne hoedanigheid van Dijkgraaf en Secretaris te zamen vertegenwoordigende het Hoogheemraadschap "De Zwijndrechtsche Waard", ten deze handelende ter uitvoering van het Besluit genomen in de Vereenigde Vergadering van gemeld Hoogheemraadschap den vier en twintigsten November 1906.
verklaren bij deze in altijddurende erfpacht uit te geven en af te staan aan Gijsbertus Vink, koffiehuishouder, wonende te Rijsoord gemeente Ridderkerk, die blijkens mede onderteekening dezer akte, erkent in altijddurende erfpacht aan te nemen:
Een aangeplempt gedeelte van de Waal te Rijsoord gemeente Ridderkerk, op den kadastralen legger der gemeente Ridderkerk uitmakende het zuidelijk gedeelte groot 70 centiaren van perceel Sectie E nummer 336, zoodanig als is afgeschoeid.
Partijen verklaren dat van gemeld onroerend goed geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij niet weten en ook niet uit andere bescheiden blijkt dat eenige overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.
Deze vestiging van erfpachtsrecht is aangegaan onder de volgende voorwaarden en bedingen:
Het recht wordt gevestigd voor altijddurend, aanvangende bij het teekenen dezer akte.
De erfpachter is verplicht tot betaling van een jaarlijksche pacht of canon van vijf gulden per jaar, te voldoen op den Eersten Januari van elk jaar, voor het eerst den Eersten Januari 1909 en zulks ten kantore van den openningmeester van de Zwijndrechtsche Waard, zonder eenige korting, inhouding of schuldvergelijking, hoe ook genaamd.
Bovengemeld in erfpacht uitgegeven stuk grond mag niet bij gedeelten aan anderen in erfpacht worden overgedragen en bij overlijden van den erfpachter of bij overdracht van het erfpachtsrecht zal de opvolger in dat recht verplicht zijn den eigenaar van den grond daarvan kennis te geven.
De erfpachter al onder geen voorwendsel hoe ook genaamd vrijstelling of vermindering aan den jaarlijkschen canon mogen vorderen.
Alle lasten en belastingen op den in erfpacht uitgegeven grond en hetgeen daarop is of wordt gebouwd, drukkende of daarvan geheven werdende, zijn voor rekening vand en erfpachter van af den aanvang van zijn recht.
Bij niet nakoming die bovenstaande bedingen door den erfpachter heeft de grondeigenaar het recht om hetzij den erfpachter te noodzaken tot nakoming zijner verplichtingen, hetzij het erfpachtsrecht te doen eindigen en in elk dier gevallen schadevergoeding te vorderen.
De kosten op deze akte en de levering vallende komen ten laste van den erfpachter.
Aldus opgemaakt in duplo en geteekend te onzer woonplaatsen den 25e September 1908.
A. Kooijmans, G. Vink, P.J.A. de Bruïne;

Regionaal Archief Dordrecht, toegang 728, inventarisnr. 402
paragraaf

Rijsoord, 14 April. De heeren Henry Frères gaven Woensdag jl. in de zaal van den heer Vink bioscoopvoorstellingen, en wel des middags voor kinderen en des avonds voor grooten. De vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek verschafte den leerlingen der Openbare school vrijen toegang.
Van deze bioscoopvoorstellingen kan gezegd worden, dat de vertooning der films groot succes ondervond. Schittering der beelden was er niet, zoodat de projecties duidelijk uitkwamen. De films waren, op ééne uitzondering na, nieuw en gaven comische als ernstige tableaux te aanschouwen, waaronder ook gekleurde. Iedereen os voldaan huiswaarts gekeerd. De entrée was, met het oog op wat men te zien kreeg, laag te noemen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 April 1908 (31e jg. No. 3150)
paragraaf

Rijsoord, 5 Mei. Door het Bestuur van den polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek is bepaald, dat op Donderdag, 21 Mei a.s., door stemgerechtigde Ingelanden, eene verkiezing zal plaats hebben van een heemraad van voormelden Polder wegens periodieke aftreding van den heer P. Labrijn.
De gelegenheid tot stemming zal openstaan op bovengenoemden dag, des namiddags van 2 tot 4 uur in het koffiehuis van den heer G. Vink alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 Mei 1908 (31e jg. No. 3156)
paragraaf

Heerjansdam, 9 Mei. Het Bestuur van den polder Groote- en Keine-Lindt is voornemens om met stemgerechtigde Ingelanden van dien polder te vergaderen op Woensdag den 27 Mei a.s., des namiddags, in het koffiehuis van den heer G. Vink te Rijsoord.
Alsdan zal verkiezing van een Heemraad plaats hebben, wegens periodieke aftreding op 1 Juni e.k. van den heer Jb. Lagendijk. De vergadering van het Bestuur en stemgerechtigde Ingelanden van den polder Kijfhoek zal plaats hebben op Vrijdag den 29 Mei a.s., des namiddags te vier uren, eveneens in het koffiehuis van den heer G. Vink te Rijsoord.
In die vergadering zal verkozen worden een Voorzitter van het Bestuur, Schout van den polder, door periodieke aftreding van den heer A.H. Huijser op 1 Juni e.k.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 Mei 1908 (31e jg. No. 3157)
paragraaf

Rijsoord, 2 Juni. De Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant enz. hoopt op 5 Augustus a.s. alhier een onderling concours te houden. Het terrein is voor dat doel welwillend afgestaan door den heer G. Vink. Het is de boomgaard naast de Ned. Herv. Kerk en dus gelegen midden in onze plaats. Het eere-comité is samengesteld uit de heeren:
Ds. S. Sleeswijk Visser, Ger. predikant;
G. Flohil, arts;
J.M. van Nes, vlashandelaar;
J. Laaij, Rijksveearts;
B. de Koning, particulier;
J.J. van den Berg, Gemeente-ontvanger.
De regelingscommissie zal bestaan uit de heeren: Jac. van Nes Johsz., W. Wilschut, G. Hooimeijer, C. de Ruiter, G. Bestebreurtje en P. Opmeer.

- De Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek zal Donderdagavond a.s, ten 7 uur ten huize van den heer G. Vink eene vergadering houden, waarop besloten zal worden, welk uitstapje dit jaar met een gedeelte der leerlingen van de Openbare School zal gedaan worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 3 Juni 1908 (31e jg. No. 3164)
paragraaf

Twee jongeheeren waren Zondagmorgen j.l. aan het zeilen op de Waal in een schuitje van den hotelhouder G. Vink. Door het vlug omslaan van het zeil, kantelde het schuitje, zoodat het vol water liep. Aangezien het evenwel voorzien was van eene luchtkast, blijft het drijven en zaten onze jongelui tot aan de knieën in het water. Het duurde echter niet lang, of ze waren uit hunne natte positie bevrijd, dewijl men hem met eene roeiboot te hulp kwam.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 Augustus 1908 (31e jg. No. 3182)
paragraaf

(Derde Blad)(krant woensdag 12 aug. 1908?)
Rijsoord, 11 Augustus. Toen de heer J. Slooff, hoofd der Openbare School zich j.l. Donderdagmorgen schoolwaarts begaf, zag hij op de heining langs het schoolpad een collecte-busje staan, hetwelk bij onderzoek was opengebroken en toebehoorde aan het Nederlandsche Zendingsgenootschap. De heer Slooff hield het busje in bewaring, totdat j.l. Zaterdagmorgen onze buitengewone veldwachter het kwam halen. Wat toch was het geval? In den nacht van Woensdag op Donderdag j.l. heeft men zich toegang weten te verschaffen tot de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk en uit eene kast zich het bewuste busje toegeëigend. De inhoud er van viel echter niet mee, daar het geheele bedrag, hetwelk zich er in bevond, slechts 30 à 40 cent beliep.
In dienzelfden nacht heeft men ook een bezoek gebracht aan het hotel van den heer G. Vink en zich uit de automatische chocolade-kast het aanwezige geld en eenige stukken chocolade toegeëigend, terwijl men bovendien eene fiets heeft medegenomen van den heer J. Spoon Az., Med. student te Nieuw-Helvoet, die dien nacht in genoemd hotel logeerde.
De zaak is natuurlijk in handen der justitie, doch van (de)n) dader of daders heeft men nog geen spoor kunnen ontdekken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 Augustus 1908 (31e jg. No. 3183)
paragraaf

Rijsoord, 25 Augustus. Waar in deze courant voor eenige tijd melding werd gemaakt van een varken, dat 15 jongen had geworpen, zoo heeft men hier "meester boven meester". Een varken van den heer G. Vink wierp er 16 en een van den heer H. van der Linden 18.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 26 Augustus 1908 (31e jg. No. 3188)
paragraaf

Rijsoord, 28 Augustus. Voor den derden keer in deze maand moet er uit onze gemeente melding gemaakt worden van diefstal. Den 5den Augustus bracht men een ongewenscht bezoek aan de consistorie der Ned. Herv. Kerk en aan het hotel "Rijsoordsch Koffiehuis". Van dezen diefstal heeft men nog geen spoor kunnen ontdekken. Den 11den Augustus werd aan P. de Gelder 15 gld. ontvreemd. Hiervan had men moedig de daderes. En de vorige week hebben het de heeren Van der Gijp en De Lint, aannemers der onderwijzerswoning, moeten ontgelden. Ten nadeele van den eersten ontstal men houtwerk en van den laatsten lood. Van dezen derden diefstal zijn de daders nog onbekend.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 29 Augustus 1908 (31e jg. No. 3189)
paragraaf

Rijsoord, 1 September. De verjaardag van H.M. de Koningin werd herdacht door het uitsteken der nationale driekleur met of zonder Oranjewimpel van de openbare gebouwen en van eenige particuliere woningen. De leerlingen der Openbare School werden door den heer G. Vink ten zijnen huize onthaald. De traditioneele optocht der schoolkinderen, zoowel van de openbare als van de Bijzondere, bleef niet achterwege.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 2 september 1908 (31e jg. No. 3190)
1912

Kantoor van den Notaris L.J. REIJNVAAN te Zwijndrecht
Erfpachtscontract met Acte van Rectificatie tusschen
den Heer G. Vink te Rijsoord gemeente Ridderkerk
en
de Zwijndrechtsche Waard
[No. 45] Vestiging van Erfpacht.
De ondergeteekenden:
Pieter Johannes Albertus de Bruïne, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Burgemeester Dijkgraaf van de Zwijndrechtsche Waard en Abraham Kooijmans, Secretaris van de Zwijndrechtsche Waard, beiden wonende te Zwijndrecht in hunne hoedanigheid van Dijkgraaf en Secretaris te zamen vertegenwoordigende het Hoogheemraadschap "De Zwijndrechtsche Waard", ten deze handelende ter uitvoering van het Besluit genomen in de Vereenigde Vergadering van gemeld Hoogheemraadschap den vier en twintigsten November 1906.
verklaren bij deze in altijddurende erfpacht uit te geven en af te staan aan Gijsbertus Vink, koffiehuishouder, wonende te Rijsoord gemeente Ridderkerk, die blijkens medeonderteekening dezer akte, erkent in altijddurende erfpacht aan te nemen:
Een stuk grond gelegen te Rijsoord gemeente Ridderkerk aan de Waal, ongeveer groot 33 vierkante Meter, op den kadastralen legger der gemeente Ridderkerk uitmakende het noordelijk gedeelte van perceel Sectie E nummer 346, zooals is afgeschoeid.
Partijen verklaren dat van gemeld onroerend goed geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij niet weten en ook niet uit andere bescheiden blijkt dat eenige overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.
Deze vestiging van erfpachtsrecht is aangegaan onder de volgende voorwaarden en bedingen:
Het recht wordt gevestigd voor altijddurend, aanvangende bij het teekenen dezer akte.
De erfpachter is verplicht tot betaling van een jaarlijksche pacht of canon van drie gulden per jaar, te voldoen op den Eersten Januari van elk jaar, voor het eerst den Eersten Januari 1913 en zulks ten kantore van den openningmeester van de Zwijndrechtsche Waard, zonder eenige korting, inhouding of schuldvergelijking, hoe ook genaamd.
Bovengemeld in erfpacht uitgegeven stuk grond mag niet bij gedeelten aan anderen in erfpacht worden overgedragen en bij overlijden van den erfpachter of bij overdracht van het erfpachtsrecht zal de opvolger in dat recht verplicht zijn den eigenaar van den grond daarvan kennis te geven.
De erfpachter al onder geen voorwendsel hoe ook genaamd vrijstelling of vermindering aan den jaarlijkschen canon mogen vorderen.
Alle lasten en belastingen op den in erfpacht uitgegeven grond en hetgeen daarop is of wordt gebouwd, drukkende of daarvan geheven werdende, zijn voor rekening vand en erfpachter van af den aanvang van zijn recht.
Bij niet nakoming die bovenstaande bedingen door den erfpachter heeft de grondeigenaar het recht om hetzij den erfpachter te noodzaken tot nakoming zijner verplichtingen, hetzij het erfpachtsrecht te doen eindigen en in elk dier gevallen schadevergoeding te vorderen.
Hij, die erfpachter is van den thans in erfpacht uitgegeven grond, heeft te allen tijde het recht om den vollen eigendom van dien grond te koopen, voor de som bedragende het twintigvoud van den jaarlijkschen canon.
De kosten op deze akte en de levering vallende komen ten laste van den erfpachter.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te onzer woonplaatsen den 9 Mei 1912.
A. Kooijmans, G. Vink, P.J.A. de Bruïne;

Rectificatie.
De ondergeteekenden:
Pieter Johannes Albertus de Bruïne, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Burgemeester Dijkgraaf van de Zwijndrechtsche Waard en Abraham Kooijmans, Secretaris van de Zwijndrechtsche Waard, beiden wonende te Zwijndrecht in hunne hoedanigheid van Dijkgraaf en Secretaris te zamen vertegenwoordigende het Hoogheemraadschap "De Zwijndrechtsche Waard", ten deze handelende ter uitvoering van het Besluit genomen in de Vereenigde Vergadering van gemeld Hoogheemraadschap den vier en twintigsten November 1906, ter eenre zijde.
en Gijsbertus Vink, koffiehuishouder, wonende te Rijsoord gemeente Ridderkerk, ter andere zijde
verklaren:
dat bij onderhandsche akte van vestiging van Erfpacht, geregistreerd te Dordrecht den tienden Mei 1912 in deel 131 folio 25 verso vak 4, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Dordrecht den 14-5-1912 in deel 626 nummer 107, door de ondergeteekenden ter eene zijde in alttijddurende erfpacht is uitgegeven aan den ondergeteekende ter andere zijde:
"Een stuk grond gelegen te Rijsoord gemeente Ridderkerk aan de Waal, ongeveer groot 33 vierkante Meter, op den kadastralen legger der gemeente Ridderkerk uitmakende het noordelijk gedeelte van perceel Sectie E nummer 346, zooals is afgeschoeid."
dat het den ondergeteekenden is gebleken dat de bovengemelde omschrijving van den in erfpacht uitgegeven grond, onjuist is.
dat het de bedoeling van partijen is geweest bij gemelde akte in altijddurende erfpacht uit te geven
Een stuk grond, gelegen te Rijsoord gemeente Ridderkerk, aan de Waal, groot ongeveer een are 35 centiaren, op den kadastralen legger der gemeente Ridderkerk uitmakende het zuidoostelijk gedeelte van perceel Sectie E nummer 346 zooals is afgeschoeid.
Weshalve de odnergeteekenden den heer Bewaarder der Hypotheek te Dordrecht verzoeken deze verbetering in zijne reigisters te bewerkstelligen.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te onzer woonplaatsen 23 September 1912.
A. Kooijmans, G. Vink, P.J.A. de Bruïne;

Regionaal Archief Dordrecht, toegang 728, inventarisnr. 409
paragraaf

Vluchtige Reisindrukken.
De wandeling van Rotterdam naar Dordrecht biedt inden aanvang vele afwisseling.
Men overschrijdt de beroemde Maasbrug en geniet van het intense leven op den grootvorst van Nederland's stroomen, doorloopt hel altijd even rozemoezerige Fijenoord, komt eindelijk buiten de laatste uitloopers van de zich reusachtig uitbreidende en in bevolking snel wassende stad en ziet zich dan te midden van de landouwen van Yselmonde, die aan vruchtbaarheid, aan prachtige weiden golvende graanvelden niets te wenschen overlaten. De weg wordt nu eenigszins eentoonig en alleen opgevroolijkt door de daarneven af en toe rijdende stoomtrams, die met hare lange slierten goederenwagens en opgepropt vol zittendende personenrijtuigen van de welvaart van de streek een sterken indruk schenken. En nu en dan ziet men op korten afstand de rookpluimen van de zich koortsachtig snel voortspoedende spoortreinen, die uit Zuid, en Oost, uit België, Frankrijk en Duitschland komende, blijkbaar haast hebben om de trotsche koopstad te bereiken.
Na drie uur loopen in deze voorden landbouwer zoo weelderig aanziende streek en na de spoorbaan overschreden te hebben, wordt Rijsoord betreden en de aan de Waal geleden uitspanning binnen gegaan, die door de Rotterdamsche en de Dordtsche fietsende en toerende jeugd even hoogeacht en druk bezocht wordt. De lezers zullen vermoedelijk vreemd opkijken van de waal op Yselmonde, daar waar zij zich ongetwijfeld uit den tijden van hun jeugd herinneren dat de Waal, na zich bij Loevenstein met de Maas vereenigd te hebben, haar naam in dien van Merwede verandert. — Ook ik was niet op de hoogte van het bestaan van een Waal op Yselmonde en zag haar nu voor het eerst. Zij is een voor grootere schepen onbevaarbare zijtak van de Noord, wordt door verschillende polderwaters gevoerd en stort zich bij Oostendam in laatstgenoemde rivier. Maar ook al mag zij op het gebied van scheepvaart en verkeer een bescheiden rol spelen, zij is een groote honderd meter breed, heeft op het oog zeer helder water en biedt een kalme, gevaarlooze gelegenheid tot het beoefenen van de roeisport.
En de uitspanning te Rijsoord profiteert daarvan en heeft ter beschikking van de liefhebbers aardige, slanke en ranke vaartuigen, waarop het goed het water klieven is. - Het restaurant zelf heeft een voor Holland gansch ongewonen vorm, herinnert meer aan een Padangsch huis of hotel dan aan een vaderlansche taverne. Op palen gebouwd heeft het een houten, door een naar den waterkant gekeerde zijde van een breede galerij omringde étage, waarop het goed zitten en eten en drinken is. En vooral na eene wandeling bij tamelijk laat weder, is het een genot om aan de rivier te verwijlen en de in het zweet haars aanschijns roeiende jeugd gade te slaan.
Na Rijsoord verlaten te hebben, moet nog ongeveer 5 kwartier a anderhalf uur stevig aangestapt te worden alvorens Dordt te bereiken. Maar de weg wordt allengskens levendiger, men voelt dat men onder den rook van een krachtige levendige stad komt en is alras te midden van de eerste huizen van Zwijndrecht, dat voor Dordt is wat Buda voor Pest wordt genoemd. Ver buiten Zwijndrecht staan geestige en ultra moderne villas die, zoo uit btudió weggeloopen. een goed denkbeeld geven van 'den smaak van rijke Dordtenaren, die hier na volbrachten dagelijkschen arbied de frissche buitenlucht inademen en van de rustige landelijke rust profiteeren komen. Naarmate men de oude Maars nadert, en zich de torens van het oude Dordt duidelijker aan den hemel ziet afteekenen, wordt de drukte in Zwijndrecht grooter. Stoomtrams brengen goederen en menschen, zware karren ratelen over het plaveisel, bezige menschen spoeden zich naar het veer, dat dag en nacht een geregelde communicatie met de levendige stad onderhoudt.
Het veer bestaat uit een machtige, reusachtige stoompont, die onophoudelijk heen en weer vaart en alles bergen kan wat te wachten staat. Onwillekeurig dringt zich de vraag op, waarom geen brug de beide oevers verbindt en of het wel juist is, wat beweerd wordt, namelijk dat zoo'n vaste verbinding een te lastige hinderpaal zou zijn voor de op deze hoogte enorm drukke scheepvaart. Rotterdam toch, dat op het gebied van bedrijvigheid nog een ander woordje heeft mede te praten, telt toch ook wel twee bruggen, zonder dat haar bestaan den handel noemens waardig fnuikt en slechts enkele honderden meters bewesten Dordt wordt die groote spoorwegbrug over de oude Maas aangetroffen.
We trekken in de aloude stad aangekomen, in het hotel Boudier dat aan het groote hoofd aan de Merwede gelegen een heerlijk en nooit vervelend uitzicht op de rivierdrukte schenkt. Naar de zijde van den stroom is een groote door glas afgesloten galerij gebouwd van waar men vlak tegenover zich den naar Rotterdam leidenden Noord eindeloos ver kan overzien, rechts in de richting van Gorinchem en links in die van de Oude Maas kan staren. Geen oogenblik dat geen stoomboot aan den vlak aan den voet van het hotel gelegen steiger komt vastmeren, dat geen salondampers met kleurige en opgewekte passagiers voorbijvaren, dat geen sleepbooties lange trossen vaartuigen rivier op-of afwaarts trekken, dat niet de indruk van een levendig en gezond kloppend hart verkregen wordt.-En laat het weder toe, om de ramen wagenwijd te openen en kan voor het open raam gedineerd worden, dan is bij het kleurige schouwspel en bij de uitgezochte spijzen, die vader Boudier, aan zijne gasten voorzet, het diner een waarlijk festijn. Want Dordt is het land van de fijnste en heerlijkste riviervisch en bezit wijnkelders zooals men er niet veel in ons goede landje vindt.
Hoewel moede van de wandeling van Rotterdam naar Dordt, laten we ons toch niet het genoegen ontnemen van nog een wijl door de van krachtig leven getuigende oude stad te slenteren en op een aardig punt voor een koffiehuis een glas bier te drinken. We merken op, dat de stad de drukte van het kort bij gelegen Rotterdam heeft overgenomen en dat hare bewoners al hetzelfde businesslike voorkomen hebben als wat verder stroomafwaarts.-Zaken doen is ook hier het parool en dat die zaken dikwijls tot groote welvaart voeren, kan opgemaakt worden uit tal van prachtige huizen, welhaast paleizen die op uitgezochte punten prijken en door rijkaards bewoond worden. De overoude Dordtenaren, die er niet aan denken om hun stad te verlaten, doch van vader op zoon tot hun eigen voorspoed en dien van de plaats mede werken, kunnen door eiken straatjongen genoemd worden en hebben een soort van ongeschreven eereburgerschap, waarop ze groot gaan.
We behoeven o. a. maar de namen van Gijn en Stoop te noemen, om duidelijk te maken tot welke kaste de uitgezochte, hierboven bedoelde lieden behooren. Toerist.

1913

RIJSOORD (Hulptelefoonkantoor)
4 Laaij, J., Rijksveearts
2 Nes, Bas v., vlaskooper
1 Nes, Comm. Venn. Corns. v.
... Rijkstelegraafkantoor
... Telegraafkantoor
3. Vink, G., Hotelhouder

paragraaf

Bij de nieuwe verordening op de logementen, herbergen, koffiehuizen enz. is te Rijsoord bepaald dat deze inrichtingen des Zondags gesloten moeten zijn van des voormiddags 9 tot 's middags 12 uur en des namiddags van 2 tot 4 uur.

1914

Hotel en pension, G. Vink, Rijsoord, Holland, Europa, 2 florins per day.
Free studio and rowboats. Inquire of G.J. Vink, 20 Guy St., Amsterdam, N.Y.

Hotel Vink (American Art News 1914)

paragraaf

HOLLAND. - Hotel Vink, Rijsoord, bij Dordrecht.
Lovely scenery. Good food. Rowing boats free.
Inclusive terms 3s. 4d. a day. English references.

T.P.'s Weekly april 1914

paragraaf

REAL ESTATE TRANSFERS.
Nettie B. Hoag, property on University Place, to G.J. Vink

Amsterdam NY Daily Democrat and Recorder 10 oktober 1914
1917

Openbare Vrijwillige Verkooping.
van Huizen met Tuinland te RIJSOORD.
Notaris J.W. DE WIJN, te Ridderkerk, is voornemens om op Woensdag 31 Januari 1917, bij inzet, en op Woensdag 7 Februari d.a.v. bij afslag, beide dagen des avonds te 7 uur, in het Koffiehuis van den Heer G. VINK, te Rijsoord, in het openbaar to verkoopen:
Vier WOONHUIZEN, wijk G. nommers 208, 207, 208 en 209, met PAKHUIZEN of WAGENSCHUURTJES en eenige perceelen TUINLAND, alles aan en bij elkander gelegen te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, aan den Rijksstraatweg nabij den Voorweg, kadastraal bekend Sectie D. nos. 1010, 1011, 1055, 1056 en 77, ter gezamenlijke grootte van 43 Aren, in 5 perceelen en verschillende combinaties. De perceelen Tuinland, strekkende over eene lengte van ruim 40 Meter langs den weg, zijn bijzonder geschikt voor Bouwterrein.
Huuropbrengst der woningen, voorzoover niet in eigen gebruik, ƒ 270,40 per jaar. Grondlasten f 23.38. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen vóór of uiterlijk op 15 Maart a.s., het huis G207 blijft bij den eigenaar in gebruik tot 1 Mei a.s. Lasten en belastingen komen van 15 Maart a.s. voor rekening van de koopers. Nadere informatiën bij voornoemden Notaris, zoomede bij den Notaris H.B.E. BLAISSE, te Schiedam.

1933

Mrs. Cornelis Van de Wal - The funeral of Cornelia Van Wely Van de Wal, wife of Henry R. Van de Wal, was held Wednesday afternoon from the residence, 27 Russell road, and later from the Park United Presbyterian church, Rev. J. Shaw MacLean officiating. Interment was in Granceland cemetery. Funeral< Director George Foll had charge.
Mrs. Van de Wal died Sunday at the Albany hospital after a brief ilness. She was born in Holland and came to this country 30 years ago, and had always been a resident of this city. Besides two sons, Henry R. and Anthony Van de Wal; one daughter, Dorothy Van de Wal; two sisters, Mrs. G.J. Vink and Mrs. H.J. Balfort; six brithers, Henry, Walter, Anthony, Gilbert, Rand and Richard Van Wely. Her two sons and four brothers acted as bearers.

Times Union Albany NY 18 december 1933