rijsoord banner

Jan Legerstee

1903

Ten nadeeie van den klompmaker P. [Pieter] Legerstee zijn in den nacht van Zaterdag op Zondag j.1. uit de hokken, welke zich achter op het erf bevonden, twee volwassen konijnen ontvreemd.

1909

Aktesoort: boedelscheiding
Datering: 27-okt-1909
Aktenummer: 180
Geregistreerde: Willem Janszoon Legerstee; Geertje Nugteren
Notaris: Tjalling Plantenga
Inhoud: Scheiding
Toegangsnummer: 314 Archieven van de notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) - 1811-1925
Inventarisnummer: 3274

... onroerende goederen:
(1) een woonhuis geteekend G76 met schuur, werkplaats, erf, tuin en boomgaard aan den Waaldijk te Rijsoord gem. Ridderkerk kad. aldaar bekend in sectie D nr. 939 groot 12 aren 20 c.a. en 873 groot 8 aren 80 c.a. in welk laatstgemeld nommer de polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek is mede-eigenaar voor eene are 20 c.a.
(2) Drie woningen geteekend G77, G77a en G77b met erven aan den Waaldijk naast het vorige kad. Sectie D nommers 940 groot 50 c.a., 941 groot 46 c.a. en 942 groot 44 c.s.
Verhuurd aan J. de Jong, G. Punt en L. van der Linden
(3) Drie woningen met erven te Rijsoord gem. Ridderkerk aan den Straatweg (Zwaan) wijk G183a, G183b, G183c kad. aldaar bekend in sectie D nommers 314, 315, 316
verhuurd aan C. Schop, G. de Ruiter en J. Kooijman
(4) ....

1913

verkoop 21-feb-1913
Aktesoort: verkoop
Aktenummer: 21
Geregistreerde: Pieter van den Berg; Pieter Pzoon Legerstee
Datering: 21-feb-1913
Notaris: Gottfried Lindeijer Junior
Standplaats: IJsselmonde
Inhoud: Procesverbaal
Toegangsnummer: 314 Archieven van de notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) - 1811-1925
Inventarisnummer: 3278
+
(1) Pieter van den Berg, kantoorbediende wonende te Rotterdam, uit eigen hoofde en als gemachtigde van den Heer Aart van den Berg, stuurman voor de Rijnvaart, wonende et Rotterdam en mej. Josijntje Adriana van den Berg, zonder beroep, wonende aan den Moerdijk, gem. H. en L. Zwaluwe
(2) den heer Jacobus Thomas Verbeek, particulier, wonende te IJsselmonde als gemachtigde van mej. Clara Catharina van Dorp. wed. van Aart van den Berg Aartszoon zonder beroep, wonende te Rotterdam;

... Mij bevonden te RIJSOORD gem. Ridderkerk in het Hotel van den heer G. Vink teneinde aldaar in mijne gemelde betrekking nagedane bekendmaking over te gaan tot de openbare verkooping van:
* het voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond, tuin en erf in den eigendom van het op den grond staand huis gemerkt F35 en schuurtje, staande en gelegen te Rijsoord, gem. Ridderkerk aan den Rijksstraatweg, kad. bekend gem. Ridderkerk sectie E nommers 327 en 329, samen groot 5 aren 95 c.a.
aan den voornoemden Heer Aart van den Berg Azn in eigendom opgekomen blijvens akte van verkoop en koop den 18-5-1909 (not. M.L. Henriques de Castro te Rotterdam)
De comparanten verklaarden:
dat het te veilen onroerend goed behoort tot de huwelijksgemeenschap van den genoemde Heer Aart van den Berg Aartszoon en diens genoemde vrouwe Clara Catharina van Dorp, dat de heer Aart van den Berg den 18-1-1913 is overleden;
dat hijbij testament den 28-3-1812 ten overstaan van mij nots. verleden onder anderenheeft gemaakt de volgende beschikkingen
Ik legateer aan mijne zonen Aart van den Berg en Pieter van den Berg al de roerende en onroerende zaken mijner nalatenschap .....

f 1.0.20 door Pieter Legerstee Pznn, klompenmaker, wonende te Rijsoord, gem. Ridderkerk
(get. Arie Jan van Wagtendonk, te IJsselmonde en Hendrik Stok, afslager, wonende te Rijsoord)

1925

Ten nadeeie van den klompmaker P. [Pieter] Legerstee zijn in den nacht van Zaterdag op Zondag j.1. uit de hokken, welke zich achter op het erf bevonden, twee volwassen konijnen ontvreemd.