rijsoord banner

- Ridderkerk, 24 September. Blijkens publicatie ligt het inschrijvingsregister, met de daaruit opgemaakte alphabetische naamlijst, van de lotelingen voor de lichting 1908, gedurende acht dagen ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing.

- Mej. A.A. Emck, alhier, tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school te Bolnes komt als no. 1 voor op de voordracht voor onderwijzeres te Nieuwpoort.

- Maandag, 30 Sept. a.s. zal de Vakteekenschool der Vereeniging "Ridderkerk Vooruit" een aanvang nemen met 69 leerlingen.

- Uit goede bron verneemt men dat voor den land- en tuinbouwcursus, welke dezen winter in het Bij-Gementehuis op het Dorp zal worden gehouden, zich reeds 23 personen hebben aangemeld. De eerste les zal waarschijnlijk Vrijdag 4 October a.s. plaats hebben.

- Aan A. Maaskant Pz. alhier is eene rente toegekend als bedoeld in art. 21 der Ongevallenwet 1901.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 september 1907 (30e jg. No. 3092)