rijsoord banner

- Rijsoord, 3 December. Voor een talrijk publiek, waaronder ook vele vrouwen en meisjes, trad j.l. Vrijdagavond in de zaal van den heer Vink op mej. Neeltje Lokerse, met het onderwerp: "Het onderzoek naar het Vaderschap, in verband met Krankzinnigen-gestichten, Huizen van Ontucht en Gevangenissen."
Met tal van bewijzen uit haar eigen ervaringen verdedigde zij hare stelling, dat de krankzinnigen gestichten, huizen van ontucht en gevangenissen voor een groot gedeelte bevolkt worden door slachtoffers van de toenemende zedeloosheid in onze dagen. Met aanhalingen uit de Heilige Schrift, uit de werken van Mevrouw Goekoop, Dr. Kuyper, Jonkheer Rochussen bepelitte zij het recht tot het onderzoek naar het vaderschap. Dit laatste was niet voldoende; het gevolg van het onderzoek moest zijn: voor den ongehuwden vader het huwelijk, voor den gehuwden gevangenisstraf. Eene "gevallen" vrouw is niet op te heffen door doorgangshuizen noch door eene vrouwenvereniging, maar alleen door het hwuelijk. De "vrije liefde" en het Malthusisaisme werden door haar sterk veroordeeld en bestreden.
Het doel van hare lezing was: ons volk op te wekken, om den strijd tegen de verregaande zedeloosheid aan te binden en het opkomend geslacht voor oogen te houden, het bewaren en hooghouden van zijne reinheid en fierheid.

- Vrijdagavond a.s. zal in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk, door stemgerechtigde manslidmaten, de verkiezing plaats hebben van 2 notabelen wegens de periodieke aftreding der heeren W. Nugteren en Ew. Karsseboom.

- Bolnes, 3 December. Heden is van de werf der firma Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnschip, groot +- 675 last,g ebouwd voor rekening van den heer W.J. Hoenderop te Lent bij Nijmegen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 4 December 1907 (30e jg. No. 3112)