rijsoord banner

- Rijsoord, 17 December. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht (Kamer van Strafzaken) behandelde jl. Vrijdag o.m. de zaak C.B., sjouwerman alhier, die beschuldigd was, op den avond van 17 November j.l. L. van Oorschot Pz. een slag op het hoofd en een trap tegen het lichaam toegebracht te hebben. Het O.M. requireerde voor dit feit 14 dagen gevangenisstraf.

- Verleden week Zondagmiddag werd in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk tentoongesteld het portret van wijlen den Weledelen Heer J.C. de Back, oud-hoofd der Openbare School. Allen, die het zagen, vonden het mooi. Ook kwamen velen in den loop der week het bezichtigen. Die wil, kan nog komen ten huizen "pastorie". In de Kerstweek wordt het verzonden.

- Op Donderdagavond a.s. van 7-8 uur kunnen de kleeren bezichtigd worden voor het aanstaande Kerstfeest. Allen zijn welkom.

- Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk zijn benoemd de heeren A. Reedijk en J. van Cappellen en tot notabel is gekozen de heer Ew. Karsseboom.

- Aan belanghebbenden zij medegedeeld, dat Ds. A.A. van Stipriaan Luiscius deze week geen catechisatie zal houden.

- Zondagmiddag a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk de bediening van den Heiligen Doop plaats hebben.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 December 1907 (30e jg. No. 3116)