rijsoord banner

INGEZONDEN.
Den 4 Aug. ll. deed de Delfshavensche Turnvereeniging te Rotterdam eenen wandeltocht van Rotterdam naar Dordt. Onder geleide van hunnen nieuwe directeur, den heer A.J.T. ter Linden, vertrokken 15 leden te 7 1/2 uur van Delfshaven, voeren te 8 1/2 uur te Katendrecht over en arriveerenden te 10 3/4 te Rijsoord, waar bij den heer D. Warendorp eene stevige "lunch" gebruikt werd. Vandaar ging om 12 1/4 uur de tocht verder naar Dordt, waar men te 21 uur aankwam. Te Zwijndrecht werden de wandelaars verwelkomd door eenige Leden der Dordtsche club "Oefening kweekt kracht" en ging men een bezoek aan het prachtige museum brengen, dat, de grootte in aanmerking genomen, zich met vele andere, zoowel buiten- als binnenslands, meten kan. Te 4 1/2 uur werd het middagmaal gebruikt in het Café Restaurant Schoonenberg aan de Merwekade.
Te 7 3/4 uur vertrok men uit Dordt, versterkt door het diner en de rust, wat het physiek gehalte betreft, en door de komst van 1 lid, deu praeses, wat het numeriek aangaat.
Om 9 u. 5. m. arriveerde men te Rotterdam, aan de werf van den WelEd. heer Wilton, die welwillend zijne schroefboot (een pleizierjacht) den heeren wandelaars had afgestaan.
De welwillendheid der Dordtsche burgers, de vriendschap der "Turnbrüder" te Dordt en de uitstekende bediening in het Café Restaurant Schoonenberg, zullen de Delfshavensche Turnvereeniging nog langeene aangename herinnering zijn.
Art. 4 van het reglement van orde luidde: "men moet zich amuseeren", men heeft zich dan ook geamuseerd, voor een groot deel dank zij de Dordtsche vriendelijkheid.
Delfshaven, 5 Augustus 1886.
R.

De Dordrechtsche Courant 7-8-1886