rijsoord banner

- Ridderkerk, 22 October. J.l. Donderdag vergaderde de vereeniging Groene Kruis, rersort Bolnes-Slikkerveer. De voorzitter de heer Dr. Moulijn opende de vergadering en heette den opgekomenen welkom. De secretaris las de zeer uitvoerige notulen, die daarna werden goedgekeurd. De penningmeester bracht verslag uit van de geldmiddelen. Er was een batig saldo van f 126,605. Er is nu nog een rekening te voldoen van f 60,-. Het batig saldo is dus eigenlijk veel minder. De secretaris besprak den toestand der vereeniging. Ze blaak vrij goed te zijn. Een langdurige bespreking volgde over art. 8 van 't Huishoudelijk reglement. Voor een lid van 't afd.bestuur werd herkozen de aftredende heer J. ten Zijthoff. Tot leden van 't bestuur ressort Bolnes-Slikkerveer werden herkozen de heeren K. Pas en C. de Borst. hierna werden 10 afgevaardigden gekozen voor de vergadering te Ridderkerk. Het was reeds laat toen de voorzitter deze vergadering sloot.

- Rijsoord, 22 October. Naar men verneemt, heeft de heer C.W. van der Kulk zijn ontslag genomen als kerkvoogd der Ned. Herv. kerk.

- A.s. Zondagmorgen hoopt in de Ned. herv. kerk op te treden Ds. Monsma te Feijenoord.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 23 oktober 1907 (30e jg. No. 3100)