rijsoord banner

- Ridderkerk, 1 mei. Door den heer Brugemeester dezer gemeente is bekend gemaakt, dat de Landmeter van het kadaster in den loop van de volgende week deze gemeente zal bezoeken tot het verrichten van de metingen vereischt voor de instandhouding van het kadaster.

- Aan W. van der Grient, S. van Houwelingen en M. van Houwelingen alhier, is door den heer Commissaris der Koningin een rijbewijs uitgereikt vioor het rijden met een motorrijwiel.

- Van de 37 landweerverlofgangers, 4 mei a.s. moeten opkomen voor het houden van oefeningen hebben er 3 een verzoek ingediend om ontheffing en 29 een verzoek om vergoeding.

- Blijkens publicatie zijn op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd en is afschrift, tegen betaling der kosten verkrijgbaar de beslissingen van het gemeentebestuur ...

- Rijsoord, 1 Mei. G.A. Bestebreurtje, leerling der Academie van Beeldende Kunsten en technische Wetenschappen te Rotterdam is bevorderd van de 4de naar de 5de Klasse dezer inrichting.

- J.l. Woensdagmiddag had de 14-jarige J.S.L. alhier, werkzaam op de fabriek van de Gebr. Lodder te Ridderkerk, het ongeluk, met den rechterarm onder eene borostelling te geraken, waardoor dit lichaamsdeel werd gewond. Na in de fabriek voorloopig verbonden te zijn, verleende Dr. Langeveldt te Ridderkerk verdere heelkundige hulp.

- Zwijndrecht, 1 mei. Donderdagavond zou de heer De Jong, 1ste-luit.-adj. van het Korps Pontonniers te Dordrecht, in de Openbare Lagere ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 2 Mei 1908 (31e jg. No. 3155)