rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 Januari. Gisterenavond gaf de letterlievende vereniging "Cremer" van Slikerveer beschermheer de heer Johs. Smit, hare tweede uitvoering voor dezen winter, in de zaal van mej. de wed. Kreker.
Opgevoerd werden twee blijspelen "Ene kleine vergissing" en "De gevolgen van een kies". Tusschen de pauze eenige voordrachten. ook gaven eenige Israƫlitische gasten welwillende bijdragen in voordracht en zang. De damesrollen in de blijspelen voorkomende, werden bereidwillig door eenige jonge dames vervuld. Een bal, dat flink van stapel liep, na.
Dit alles saamgenomen, gaf een avond van kunstgenot als wellicht in geen jaren is gemaakt. het publiek in flink getal vertegenwoordigd, stelde dat op prijs door orde en stilte te bewaren. De directeur der vereniging mocht dan ook met recht in dankbare bewoordingen deze vergadering sluiten.
Als altijd zorgde de wed. Kreker voor flinke bediening en goede consumptie.

- Heerjansdam, 27 Januari. De Raad dezer gemeente heeft aan den heer W. Haaring, benoemd hoofd eener school voor uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam, op zijn verzoek eervol ontslag verleend tegen 1 April a.s. als hoofd der openbare lagere school alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 Januari 1888 (11de jg no. 1050)