rijsoord banner

- Rijsoord, 1 November. Tot bieten in kluis is de oogst 1888 afgeloopen; evenals in andere streken is ook bij ons de oogst minder bevredigend dan verleden jaar, vooral de aardappeloogst kenmerkt zich door ongeloofelijke geringheid; een gezin in onze buurtschap b.v. had 500 roeden land met aardappelen belegd op avans en heeft daar juist genoeg uitgehaald om voor het gezin als winterprovisie te strekken. Evenwel men vindt nog een paar die gelukkkig zijn en honderden zullen verdienen. De stoom vlas- en afval van vlas bewerking, als mede het handzwingelen is in vollen gang. De verdiensten vooral van het hand zwingelen zijn zeer klein en beloven niet veel beter te worden, hetgeen wel te bejammeren is, daar vele onzer werklieden, tegen hunne gewoonte, bijna zonder voorraad van aardappelen, den winter tegemoet gaan. Wel is het te wenschen, dat de werkgevers goede zaken zullen maken, daar dan meer kans bestaat, dat het loon van het vlas zwingelen, nu 35 à 40 cent per steen bedragende, dan met een à twee stuivers wordt verhoogd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 november 1888 (11e jg.)