rijsoord banner

- Rijsoord, 8 Februari. De trouwdag van H.M. de Koningin werd heden door de meeste inwoners dezer gemeente gevierd door het uitsteken der nationale driekleur. Voor de leerlingen der Openbare School was dien dag tot een onvergetelijken feestdag gemaakt. Des morgens om tien uur begon het feest voor hen, om pas des middags te half twee te eindigen. Een rijke overvloed van tractatie werd hun toegedeeld. De heer Hijlckama Vlieg te Oud-Beierland, door de feestcommissie uitgenoodigd, photographeerde de leerlingen in hun feestdos. Ieder huisgezin zal later een portret gratis worden aangeboden. Bovendien ontving ieder husigezin een portret van H.M. de Koningin en Haar Gemaal. Een woord van dank mag zeker niet onthouden worden aan hen, die door hunne milde bijdrage de feestcommissie in staat gesteld hebben, zooveel te doen.

- Ds. F.H. Van Leeuwen schonk ter gelegenheid van het huwelijk onzer Koningin aan alle leerlingen der Openbare School het boekje "Kroon en Krans" door G.P. Fruijt Jr.

- Den leerlingen der Christelijke School werd Donderdag jl. een boekje aangeboden getiteld "'t Is Oranje, 't Blijft Oranje", door Van der Flier. Door een verkeerde aflevering van de zijde der uitgevers konden hun de bestelde platen niet toegedeeld worden. Deze zullen dan ook later uitgedeld worden.

- Reeds meermalen is in dit blad er op gewezen, dat het zoo'n jammer is, dat er alhier nog geen IJsclub bestaat. Eindelijk, hadden zich dan een paar ingezetenen er voor gespannen, om eene vergadering te beleggen tot het oprichten eener IJsclub voor Rijsoord en Omstreken. Genoemde vergadering dan werd Woensdagavond jl. gehouden in de zaal van den heer D. Van Warendorp. De heer W.H. Lenselink, daartoe aangezocht, opende de vergadering, heette de aanweizgen welkom en zette het doel der vergadering uiteen. Na eenige besprek(en)ingen werd oor alle aanwezigen, 37 in getal, besloten tot het oprichten eener IJsclub, welke den naam zal dragen van "Ijsclub Rijsoord en Omstreken". Vervolgens werd overgegaan tot het benoemen van een voorloopig bestuur, dat in zijne vergadering van Maandag 1 Februari a.s. een reglement zal vaststellen. Tot leden van dit bestuur werden gekozen de heeren G. Flohil, B.K. Aalbers, Adr. Huijser Mz., W.H. Lenselink en A. Zaaijer, die allen hunne benoeming aannamen. De eerstevolgende vergadering is, zooals uit achterstaande advertentie blijkt, uitgeschreven tegen Vrijdag 15 Februari a.s., des avonds te half zeven, in de zaal van den heer D. Van Warendorp. Op deze vergadering zal het ontworpen reglement ter goedkeuring worden voorgedragen, terwijl dan tevens een bestuur zal gekozen worden. Allen, die willen medewerken tot het oprichten dezer ijsclub, worden beleefd verzocht, dezer vergadering bij te wonen.

zaterdag 9 februari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2403