rijsoord banner

- Rijsoord, 2 October. In den laten avond van Zondag j.l. of in den nacht van Zondag op Maandag j.l. heeft men op eene baldadige wijze huis gehouden in den druivenwingerd, staande tegen den zuidelijken muur der Openbare School. Van den dader of de daders is geen spoor bekend.
- De heer P. Timmers, koster der Ned. Herv. Kerk, heeft, met ingang van 1 Januari a.s., ontslag uit deze betrekking genomen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 03-10-1906