rijsoord banner

- Ridderkerk, 11 September. Ons Oranjefeest op 2 September is uitmuntend geslaagd. Reeds vroeg in den morgen was er een opgewekte drukte. Vroolijk wapperden de vlaggen en plechtig weerklonk de koraalmuziek, die door het muziekkorps der Weerbaarheidsvereeniging "Pro Patria" van Dordrecht, meesterlijk werd uitgevoerd. De oude liederen van Valerius klonken schoon, voor al het Wilhelmus en het Lutherlied. Daarna namen de volksfeesten een aanvang met het ringrijden met paard en tilbury, waaraan 14 paren deelnamen.
Het was een schoon schouwspel, die fraaie met bloemen en Oranje getooide rijtuigjes te zien, de paarden eveneens opgestrikt, en dan de friesche van blijdschap stralende gezichtjes der meisjes te zien; het geleek wel een oud-Hollandsche tournooi!
Vervolgens was het touwklimmen aan de beurt, daarna broodjeshappen en andere vermakelijkheden, waarbij de muziek zijn opwekkende tonen liet hooren. Daarna werd een ringrijderij gehouden met versierde feitsen, niet minder dan 42 deelnemers. En er waren fraai opgetuigde: o.a. een prachtige witte zwaan en een zeilschip. Dan traden in het Groentje nog beurtelings op: drie Zangvereenigingen voor gemengd koor. Dichte drommen van menschen leunden op en tegen elkander, en een oogenblik was er stille aandacht. Tegelijkertijd was ook in de Zaal Sint Joris muzikaal genot.
Ook hier had zich een uitgelezen gezelschap neer gezet, om de uitvoering bij te wonen van het Ridderkerksch Strijkorkest "Onderling Genot", - dat zeer verdienstelijk eenige fraaie nummers deed hooren.
Dan was buiten in de muziektent nog opgesteld de Harmonie Vereeniging van Slikkerveer, ook deze vereeniging kweet zich loffelijk van hare taak. Toen de avond viel begon de illuminatie, waarvoor een eere saluuit aan de burgers !
Bijna overal in de kom der gemeente waren de vetglazen en ballons in rijke afwisseling te zien! Bij de heeren Bakker een: leve Wilhelmina, bij de Gebr. Bos: de Hoop met het Anker en bij den heer Kruijf een: Leve de Koningin!
En de stilte van den avond verhoogde het effect. Een vuurwerk aan het havenhoofd was het waardige slot van dezen feestdag; aan de feestcommissie een welverdiend woord van dank voor hare uitmuntende organisatie!

- Zwijndrecht, 11 September. Woensdagavond werd ten overstaan van den Architect H. van der Esch alhier aanbesteed het Restaureeren der Ned. Herv. Kerk te Groote Lindt. De laagste inschrijvers waren: L. van der Leer, metselwerk, f 178,-; J. Over....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 september 1908 (31e jg. No. 3193)