rijsoord banner

- Rijsoord, 19 April. Leverde vroeger het afrijden van de stoep, welke toegang gaf tot de Rijsoordsche straat, nog al eenig gevaar op, zoodat dit bij politie-verordening verboden werd, thans bestaat dit gevaar niet meer. Nu de tramlijn zoo goed als op orde is, heeft men aan deze zijde der genoemde straat eene nieuwe uitgang gegeven, welke parallel loopt met de tramlijn. Het is wel wat men noemt, een omweg, maar mettertijd zal men het wel gewend raken. Oud-Rijsoordenaars, die hunne vroegere woonplaats in langen tijd niet bezocht hebben, mogen nu wel eens een kijkje komen nemen. Of zullen zij liever wachten, totdat de tram door onze gemeente s(p)oort?

- Heden slaagde te 's-Hage voor het onderwijzersexamen de heer P.C. de Jong alhier.

- De afdeeling "Rijsoord" der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het kiesdistrict Ridderkerk hield Woensdagavond j.l. eene vergadering, welke druk bezocht was. Na opening door den Voorzitter, den heer J.H. Verkerk, geschiedde voorlezing der notulen van de vergadering, gehouden op 27 Januari l.l., welke notulen onveranderd werden goedgekeurd en daarna van de notulen der op Woensdag 11 April j.l. gehouden bestuursvergadering. De Voorzitter deelde mede, hetgeen op de vergadering der "Centrale", gehouden te Barendrecht op Vrijdag 8 April j.l. behandeld was. Uit de groslijst van candidaten voor de a.s. verkiezing der Provinciale Staten werden een tweetal heeren gekozen, die op de a.s. vergadering der "Centrale" door onze afgevaardigden zullen worden aanbevolen. De Voorzitter stelde de vergadering er mee in kennis, dat de heer A. Plate van Rotterdam waarschijnlijk ook te Ridderkerk eene lezing zou houden over de Tariefwet en wekte de aanwezigen op, deze gelegenheid niet onopgemerkt te laten passeeren. Na het bespreken van eenige huishoudelijke zaken, sloot de Voorzitter, met een woord van dank, de vergadering.

- Ridderkerk, 19 April. Heden 15 April werd op de Tabak- en Sigarenfabriek van de firma Gebroeders Bos een bijzonder feest gevierd. Arie Vermeulen thans chef der fabriek was 50 jaar aldaar werkzaam geweest.
Op 11-jarigen leeftijd was hij als stripjongen begonnen, daarna het sigarenmaken geleerd. en thans sedert 30 jaren als chef over 50 werklieden werkzaam. Reeds vroeg wapperden de vlaggen van fabriek en kantoor ter zijner eere, en waren beide patroons tegenwoordig. De oudste Patroon de heer P.E. Bos, die reeds vanaf het begin der zaak 1852 werkzaam is, feliciteerde den Jubilaris in het bijzijn van alle werklieden en gaf een beschrijving van de bijzondere loopbaan in die 50 jaren van den Jubilaris, waarna hij hem namens beide Patroons als bewijs van trouw en eerlijkheid een gouden Ramontoir met gouden ketting overhandigde als aandenken aan dit feest.
's Avonds na afloop der werkzaamheden werd, aan den Jubilaris met de werklieden een feest aangeboden in het bijzijn van beide Patroons met hunne familieleden. De fabriek was daarvoor feestelijk ingericht, het feest werd geopend door den jongen Patroons den heer A. Bos, waarna een van de oudste sigarenmakers Pieter Roos naar voren trad en den jubilaris namens all werklieden toesprak en gelukwenschte met zijn feest en hem een cadeau overhandigde, een zeer fraaie hangklok. Het feest liep in de beste orde ten einde en ging een ieder zeer voldaan op tijd huiswaarts. Een en ander getuigde van de uitstekende verhouding van de Patroons met hun chef en werklieden, dat zeker ten goede moet komen van het wape der zaak "de Hoop".

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 april 1904 (27e jg. No. 2734)