rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Augustus. Dinsdagmiddag j.l., toen eene tilbury bespannen met een paard en toebehoorende aan den landbouwer B.L. te Kijfhoek, over den straatweg reed, schrikte het paard van eene stoomfiets. Paard en tilbury geraakte in de sloot, doch de voerman wist zich te redden. Aan het tuig en aan de tilbury werd nog al wat schade aangericht.

- In de Woensdag j.l. gehouden openbare vergadering der afdeeling voor de geschillen van bestuur van den Raad van State is door den staatsraad Mr. Huber o.m. verslag uitgebracht over het beroep van den gemeenteraad van Ridderkerk tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende den voor de toelating van scholieren op de openbare school te bepalen leeftijd, De Koninklijke beslissing zal later worden medegedeeld.

- Op het laatst dezer week vertoefde er in het pension van den heer A. Noorlander, in het Rijsoordsch Koffiehuis van den heer D. van Warendorp en bij eenige particulieren ruim 40 dames en heeren touristen.

- De heer H de Zeeuw, eertijds onderwijzer aan de openbare school alhier, thans hoofd eener school te Veere, slaagde Donderdag j.l. voor de acte Engelsch l.o.

zaterdag 8 augustus 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2663