rijsoord banner

Ridderkerk, 12 Mei. De heer Ds. Hagen, predikant bij de Gereformeerde gemeente alhier, heeft bedankt voor het beroep te Fijnaart.

- De besmettelijke ziekte diphtheritis, geconstateerd ten huize van L. Huizer a/d. Pruimendijk is thans geweken verklaard.

\ - Aan H. Hendriks te Bolnes is door het bestuur der Rijksvezekeringsbank een rente toegekend als bedoeld bij art. 21 der ongevallenwet.

- Aan de minste inschrijvers, zijnde J. Schippers voor timmerwerk, J. de Zanger voor metaalwerk en Joh. van Gemeren, voor glas, verf- en behangwerk, is door het Gemeentebestuur het werk gegund bestaande in het aanbrengen van eenige veranderingen aan de woning van het hoofd der openbare school te Bolnes..

- Bij publicatie is door heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente ter kennis van ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 Mei 1908 (31e jg. No. 3158)