rijsoord banner

- Rijsoord, 22 November. Vrijdagavond j.l. hield het Departement "Overmaasche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hare eerste wintervergadering in dit seizoen. De secretaris las het door den kassier-boekhouder opgemaakt verslag der Nutsspaarbank voor, loopende over het boekjaar 1903/1904. Daarna werd het woord gegevevn aan den heer P.H. Lamberts Jr. van Amsterdam, die ons zou vergasten op eenige voordrachten. Het programma behelsde: "Als de Koningin weer uitrijdt!" en "Oranje-De Zee" van De Veer; "Een wilde jongen", schets van Hooijer; "iets over de vrouwen" en "Een ongelukkig mensch" van Justus van Maurik, en "Humoristen", behelzende enkele korte voordrachten in Geldersch-Overijselsch dialect. De heer Lamberts was voor zijn taak ten volle berekend. Op voortreffelijke manier wist hij de verschillende nummers voor te dragen. Nu eens wist hij den velen aanwezigen, warbij de dames door hun groot aantal vooral uitmuntten, een traan te doen wegpinken, dan weer had hij de lachers spoedig aan den gang. Hoogst voldaan keerde ieder huiswaarts, met den Voorzitter mee hopende, dat het niet de laatste keer mocht zijn, den heer Lamberts te hooren.

- Na afloop der godddienstoefening had Zondagmorgen j.l. in de consistoriekamer der Gereformeerde Kerk de stemming plaats voor ouderling en diaken. De uitslag dezer stemming is, dat gekozen zijn tot ouderling de heeren P. Bestebreurtje, A.R. van Nez Cz. en W. Wilschut Wz. en tot diaken de heer Jb. van Nes Johz. en Johs. van der Vorm Pz.

- Zondagmorgen a.s. zal de heer A.A. van Stipriaan Luïscius, candidaat tot den Heiligen Dienst en beroepen leeraar bij de Ned. Herv. Kerk, in zijn dienstwerk bevestigd worden, terwijl de nieuwe leeraar zch des middags aan zijne gemeente hoopt te verbinden.

- De Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek zal Donderdagavond a.s. te half acht hare wintervergadering houden, waarop rekening en verantwoording van den penningmeester zal geschieden, nieuwe bestuursleden zullen gekozen worden, en wat meer ter tafel zal gebracht worden.

- Zwijndrecht, 22 November. Ten huize van L. alhier, is een geval van roodvonk geconstateerd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 23 november 1904 (27e jg. No. 2796)