rijsoord banner

INGEZONDEN.
(Van ingezonden stukken wordt de kopij niet teruggeven.)
Mijnheer de Redacteur! Mag ik U vriendelijk verzoeken, het volgende in Uw veelgelezen blad te plaatsen en wel naar aanlediing van het geschrijf over den rijwielquaestie te Rijsoord, voorkomende in de beide laatste nummers Uwer courant, en wel over S. De Koning Pzoon. Dat De Koning verbitterd is op allen die een fiets berijden, is reeds lang bekend, en vooral, zoo als hij meent, op zijn minderen of liever op hen, waarop hij uit de hoogte neerziet. Ik laat die praatjes over de paarden rusten. Er blijkt genoeg uit het volgende: op 6 Juli jl. was de heer K. Kruithof van oud-Charlois per fiets aan de Dortschen straatweg en hem heeft De Koning ook mishandeld, omdat Kruithof niet van zijn fiets ging, toen hij hem, op een melkwagen gezeten, tegen kwam rijden. Die Simon De Koning meent door zijn godsdienstijver welgevallig te zijn id de oogen van God. Maar er staat toch geschreven: Mij komt de wrake toe spreekt de Heere Heere! Doch als ik Simon De Koning was, zou ik de wielrijders maar laten rusten, want zij zijn allen niet bemiddeld genoeg om zich paard, tilbury enz aan te schaffen, o neen! vele fietsrijders zijn zoo rijk niet. Moch men dit nu aan het verstand van Simon De Koning kunnen brangen, dat hij dit begreep, dan zou er kans zijn, dat hij dan onschuldig broodverdiendend fietsrijder, of dien voor vermaak zou laten begaan, en dan ook zou hij zeker welgevallig zijn in de oogen van Hem, die gezegd heeft: "Houdt vrede met alle menschen". U dank zeggende voor de verleende plaatsruimte teekent,
JAN SPIJKERKOP.

zaterdag 25 juli 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1931