rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 Maart. Een reiziger in tabak en sigaren uit Amsterdam begaf zich heden middag van Rijsoord naar Ridderkerk. Hij koos daartoe den weg, die door de weiden daarheen leidt. Op een dezer weiden liep evenwel een veulen. Toen dit dartele dier den reiziger bemerkte, liep het hem achterna en beet hem in den schouder. De reiziger schrikte hierdoor hevig; hij had het dier niet zien aankomen. Hij wilde vluchten door over eene sloot te springen. Ongelukkig nam hij zijn sprong te kort en kwam midden in de sloot terecht. Hij krabbelde er uit en wandelde met zijn natte kleeren naar het dorp, waar hij gelegenheid vond zijn pakje te drogen.

- Rijsoord, 20 Maart. Het a.s. zomer belooft in onze landelijk gemeente, zoo vermaard om haar natuurschoon, weer heel wat drukte te geven door het verblijf van Amerikaansche toeristen (schilders en schilderessen), die nu al voor korter of langer tijd bij den heer Noorlander om logies hebben aangeklopt. Eenige gezelschappen, ieder van 20 leden, komen op hun beurt hier hun [-] opslaan. De vrouwelijke en mannelijke leden van het gezelschap zijn bijna zonder uitzondering beoefenaars van de schilderkunst en vinden hier en in de omstreken een ruim veld voor hunne studies. Soms strekken de tochtjes met potlood en penseel zich uit tot Dordrecht, Rotterdam en den Haag. Moge de jeugd zich tijdens het verblijf geschikt gedragen en de toeristen beleefd en voorkomend behandelen. De diensten die zij vragen worden mild beloond en hun verblijf strekt het geheele dorp tot eene niet te versmaden bron van inkomst.

- Gisteravond gaf de zangvereeniging O. en W. alhier, sedert 18 jaren bestaande en haar goeden naam gehandhaafd hebbende, eene buitengewone uitvoering. Een achtiental nummers werden ten gehoore gebracht, waaronder vooral uitmuntten: een dubbel quartet en een solo; verder de koornummers Morgenstud, Trion, Nederland, Lentezang, Morgenstond en Nederland en de zee. Na het zingen gaven eenige leden eenige voordrachten ten beste. Zij voldeden uitnemend en wekten niet weinig de vroolijkheid op. Hoewel door de zangvereniging ruime introductie was verleend en ook de leden van den zangersbond "Eendracht maakt macht" vrijen toegang hadden, was alleen de zangvereeniging "Harmonie" van Heerjansdam vertegenwoordigd en schitterde o.a. "Concordia" van Ridderkerk door totale afwezigheid. De avond nu onder de leden van O. en W. doorgebracht, was genotvol en gezellig. Zij overtuigde ons hoezeer de kranten der leden door ernstige oefening in den zang nog toenemen en dit alles moet voldoening geven aan den heer De Back, den directeur onzer zangvereeniging, die onvermoeid doorgaat de leden te leiden.

zaterdag 21 maart 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde