rijsoord banner

- Ridderkerk, 24 April. Door Burgemeester en Wethouders is ter openbare kennis gebracht, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de Wede. S.P. Rodenburg, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, in het door haar bewoonde perceel met herberg-localiteit, gelegen aan den Molendijk, plaatselijk gemerkt Wijk D no. 108.
Binnen veertien dagen na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen.

- Tegen de voorloopig vastgestelde Kiezerslijst zijn door T.J. Hagen en H.C. Kranendonk alhier, zeven verzoeken ingediend om verbetering door aldaar alsnog op te plaatsen: Jan Hakman, Leendert Huizer, Cornelis de Zeeuw, Johannes de Jong, Dirk van Pelt, Pieter Kuiper en Jan Oudijn.

- Nieuwe leerlingen, die deel wenschen te nemen aan den volgenden cursus der Vakteekenschool der vereeniging "Ridderkerk Vooruit", moeten zich schriftelijk aanmelden bij den heer A. Pot te Slikkerveer, voorzitter der commissie.

- Rijsoord, 23 APril. Bij de jaarlijksche bevorderingen aan de Dordrechtsche Ambachtsschool is P. v.d. Poel, leerling in het timmeren, overgegaan van de 1ste tot de 2de klasse; terwijl L. Visser Tz., eveneens leerling in het timemren, wegens verandering van woonplaats, genoemde onderwijs-inrichting heeft verlaten.

- Heerjansdam, 23 April. De schietoefeningen tot verhooging van 's lands weerkracht zullen in deze gemeente plaats hebben op een terrein langs de haven en aanvangen den 2 Mei 1908 des namiddags te 5 1/2 uur.

- Dubbeldam, 23 April. Zondag (26 April) zal onze predikant, ds. C.W. Coolsma des morgens 10 uur de predikbeurt vervullen. Des ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 April 1908 (31e jg. No. 3153)