rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Mei. Ter aanbeveling van de candidatuur Krijn Pas voor de a.s. verkiezing der Provinciale Staten zal Donderdag 30 Mei, des avonds te 8 uur de heer Dr. A. van Raalte eene politieke lezing houden in de zaal van den heer G. Vink.

- Door de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht (Kamer van Strafzaken) werden o.m. behandeld de 2 volgende zaken:
P.B. te Bolnes was op Zondagavond 28 April j.l. beschonken geraakt en had den nachtwaker Joh. van Gameren alhier, die hem aanmaande kalm te zijn, eenige beleedigende woorden toegevoegd. Eisch f 8 subs. 8 dagen hechtenis.
Wegens mishandeling van A. v.d. Matten alhier, op 28 April j.l. was gedagvaard C.B., sjouwer alhier. Deze had in eene driftige bui na eene woordenwisseling met den vuist stompen en stooten uitgedeeld. Eisch f 6 of 6 dagen hechtenis.

- Een viertal jonge mannen, waaronder een "koloniaal", vielen Zondagavond j.l. den niets kwaads vermoedende C.S. uit H.-I.-Ambacht aan en mishandelenden dezen op eene ergerlijke wijze. Gelukkig kwam er voor S. redding opdagen. Eenige bewoners van passeerende wonwagens verlosten hem en tracteerden op hunne beurt den "koloniaal" op harde muilperen.
Hetzelfde viertal ahd eenigen tijd te voren den tuinder C.K. aan den Langenweg eveneens mishandeld, omdat deze hen wilde beletten seringen van een zijner boomen af te snijden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 mei 1907 (30e jg. No. 3058)