rijsoord banner

- Rijsoord, 18 October. Op het adres, door vele bewoner van "De Zwaan" en "Westzijde" aan de Directie der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij verzonden, tot het verkrijgen van eene halte bij eerstgenoemde plaats, is bericht ontvangen, da top genoemd punt voortaan gestopt zal worden, wanneer passagiers tijdig verzoeken, uit te stappen, of wanneer zich bij die halte reizigeres bevinden, die aldaar wenschen in te stappen.

- Zondagmiddag j.l., toen de tram Z. 7 al in beweging was, wilde de heer B. uit Dordrecht nog instappen. Door het mistrappen of door het uitglijden ha hij het ongeluk, op de trambrug te vallen. Aan zijne tegenwoordigheid van geest, door stil te blijven liggen, tot de geheele tram gepasseerd was, had hij het te danken, dat hij door zijn val niets anders dan een schram aan een der beenen opliep. Zijn hoed, die in de Waal rolde, was weer spoedig op het droge gebracht.

- Dubbeldam, 18 October. Nog steeds is de inrichting van school no. 1 van dien aard, dat van verschillende zijden de wensch geuit wordt, dat ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 oktober 1904 (27e jg. No. 2786)