rijsoord banner

- Barendrecht, 27 December. Voor de betrekking van gemeente-bouwkundige hebben zich 13 sollicitanten aangemeld.

- De heer D.J. Gulden, arbeider-telegrafist aan het station der S.S. alhier is overgeplaatst als arbeider-telegrafist aan het station Liesbosch bij Breda.

- Rijsoord, 27 December. Dr. H.A. v.d. Meulen te Bergen op Zoom, die op zoo'n aangename wijze een onderwerp weet te behandelen, trad Donderdagavond j.l. voor de Nutsbezoekers ald spreker op. Met de hem eigen vriendelijke levendigheid beschreef hij ons Nicolaas Beets als volksschrijver en volksdichter Na de pauze leverde spreker nog eenige bijdragen, die het genot van dien avond zeer verhoogden.

- De Christelijke zangvereeniging "Zingt den Heere" gaf Zaterdagavond j.l. hare Kerstuitvoering, terwijl het Christelijke fanfarekorps "Concordia" de zijne op den avond van den 2en Kerstdag gaf.

- De leerlingen der Hervormde Zondagschool vierden het Kerstfeest Maandagavond j.l. in de Ned. Herv. kerk.

- Maandagmorgen j.l. werd ons plaatske bezocht door de Dordrechtsche Volksweerbaarheid. Met slaande trom en onder het spelen van vroolijke marschen, omstuwd door eene talrijke menigte, kwam zij aan, vertoefde eenigen tijd in het gunstig bekende "Rijsoordsche Koffiehuis", en marscheerde daarna op de maat der muziek naar Dordrecht.

- Dubbeldam, 27 December. Van heeren Ged. Staten is het suppletoir-kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over 1904 goedgekeurd ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 28 december 1904 (27e jg. No. 2806)