rijsoord banner

- Bolnes, 14 April. Gisterennamiddag te ongeveer half drie ure hadden twee personen A. De Vries en J. Lagendijk een goede vangst. In de Maas vingen zij vlak voor het stoombootenveer der heeren Fop Smit en Co. een ... varken, tamelijk groot. Het dier leefde nog. Spoedig werd het naar den vasten wal gehaald, en goed verzorgd, zoodat het nu weer zeer goed in orde is. Van waar het diertje kwam, en hoe het zoo buiten zijn element kwam, weet men hier niet.

- Dubbeldam, 15 April. Nabij het Riedijkshoofd te Dordrecht werd gisteren avond te 7 uur eene koe, toebehoorende aan G.v.K. te Smitshoek onder deze gemeente, door het blaffen van een hond zoo verschrikt, dat ij zich losrukte van haren geleider ...etc.

- Ridderkerk, 15 April. De gemeenteraad heeft in hare vergadering van heden besloten de zaak van de waterleiding maar laten rusten. De circulaire door de heeren Halbertsma, v.d. Broek en Barneveld Kooij ingezonden, waarin de voorwaarden tot aanleg en exploitatie eener waterleiding vervat waren, bevatte veel bezwaren, in 't bijzonder die van financiƫelen aard. De gemeenteraad van Barendrecht nam hetzelfde besluit en het bestuur van IJselmonde heeft in zijne zitting van heden morgen eveneens zulks besloten.

- Tot congierge in het gemeentehuis is door den gemeenteraad benoemd A. De Ruiter huisvrouw van K. Kieviet alhier, met 8 stemmen, op de huisvrouw an P. Ambachtsheer werden 4 stemmen uitgebracht; ingang 1 Juli a.s.

- Oostendam, 16 April. Eergisteren had de dienstbode van S. Den Hartog, terwijl zij in de Waal aan het waschgoed spoelen was, het ongeluk door het afbreken van een plank te water te ..;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 april 1891 (14de jaargang)