rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Januari. Heden werd door den architect A. Van der Linden van Dubbeldam, voor den heer D. Van Warendorp in het "Rijsoord's koffiehuis" alhier aanbesteed, het maken van eene verdieping op genoemd koffiehuis.
De laagste inschrijvers werden:
Timmerwerk: G. Bulsing te Ridderkerk f 1875.
Metselwerk: Jan Brand te Dubbeldam f 765.
Verfwerk: B. Mast en G. Van Essen te Heerjansdam, f 265.
Aan deze laagste inschrijvers is het werk gegund.
- De zesjarige C. De D. beproefde heden middag over een dichtgevroren bijt te loopen. Maar het ijs kon ons manneke niet dragen, zoodat hij er door heen schoot. Spoedig werd hij door een paar schoolmakkers op het droge gehaald.
- 14 Januari. Heden morgen om 6 uur brak alhier brand uit in een hofstede. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de bewoners zelf zich slechts in veiligheid konden stellen en de geheele stee met haren inhoud verbrandde. Enkele stuks vee, die niet tijdig gered konden worden, kwamen in de vlammen om.
- Bolnes, 12 Januari. De heer W.A. Kalkman, onderwijzer alhier, behaalde op de jl. Dinsdag avond te Vlaardingen gehouden wedstrijd voor uiterlijke welsprekendheid, uitgeschreven door de toneelvereeniging "Varia" bij haar twintigjarige bestaan, den derden prijs in de afdeeling Luim, met een voordracht van "Brug omhoog", door dr. L. De Jonge.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 14-01-1893