rijsoord banner

- Rijsoord, 14 October. Werd er voor eenigen tijd gemeld, dat alhier pogingen werden aangewend tot het oprichten eener vrijzinnige kiesvereeniging, thans zij vermeld, dat deze pogingen met een gunstigen uitslag zullen bekroond worden. Op Donderdag 16 October a.s., des avonds te zes uur zal de Afdeeling Rijsoord deer Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Kiesdistrict Ridderkerk bij den heer D. van Warendorp eene vergadering beleggen, waarop behandeld zal worden: het vaststellen der vereniging, het benoemen van bestuursleden en afgevaardigde voor de Centrale; het opmake van een reglement.

- Met de werkzaamheden aan de trambrug over de Waal is men begonnen en spoedig zal de eerste paal voor het heiwerk in den grond geslagen worden.

- Dubbeldam, 14 October. In het laatst der vorige week heeft men door afrukken van eenige planken getracht toegang te verkrijgen tot het huisje op het lawntennisveld in den Achterweg.

woensdag 15 oktober 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2578