rijsoord banner

- Ridderkerk, 9 Maart. In deze gemeente circuleert een brief van adhaesie aan den gemeenteraad, om op de aanvraag voor concessie van de heeren Bottenberg en De Jongh, om eene waterleiding aan te leggen en te exploiteeren, gunstig te beschikken.

- Heerjansdam, 8 Maart. Het 2e gedeelte (mondeling en schriftelijk) van het vergelijkend examen voor de betrekking van Hoofd der school alhier, zal gehouden worden in de lokalen van die school op Dinsdag den 13 Maart a.s. des voormiddags te 9 uren ....

- RIDDERKERK, 8 Maart 1888.
Mijheer de Redacteur!
Mag ik UEd. beleefd verzoeken onderstaande in UEd. blad te willen opnemen?
Tot niet gering verwondering van enkele lezers van Uw veelgelezen blad, met name van sommige leden der Christelijke Jongelings-Vereeniging "OBADJA" alhier, vonden wij, onder meer het ingezonden stukje van den heer H., gedateerd 5 Maart 1888, met het oog warop ik mij gedrongen gevoel kortelijk op dezelfde inhoud terug te komen.
Bedoelde onbekende blijkt geergerd te zijn over het gedrag vavn de kinderen (?) van den heer v. R en niet minder over dat der leden van genoemde vereeniging. Welke echter de kinderen van den heer v. R. moeten zijn welke op de bedoelde vergadering tegenwoordig zijn gewest, moet ik eerlijk bekennen, ofschoon met de familie v. R. volkomen bekend, niet te weten, daar slechts één derzelve (hulponderw.) dien avond bij de lezing tegenwoordig was.
Hier bestaat dus niettegenstaande het zekere weten eene vergissing. Wat de uitbundige bijvalsbetuigingen betreft, door de leden der genoemde vereeniging betoond na het spreken van den heer v. R., zal den inzender zekerlijk wel willen billijken, daar hij het zelve betuigt, dat zij door kinderen werden voortgebracht, en dus het kenmerk der onschuld mogen dragen. En, wie er zich dan aan ergere ...
Uw dienaar, P.C. BULSING Cz, Pres.

- Mijnheer de Redacteur!
Zeer zou het me verheugen, als U aan het volgende een plaatsje wilde vergunnen in Uw blad. Allen zicht tot waarheidsliefde, volstrekt geene partijzucht, doet mij de pen opvatten ....
kiesvereeniging "Burgerplicht"
Ued. dw. dienaar, H.H. van Rooijen, Ridderkerk, 9 Maart '88.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 10 Maart 1888 (11de jg no. 1062)