rijsoord banner

- Rijsoord, 13 November. Den 12 Oct. jl. werd door den heer C.A. Kok, plaatsvervangend districtsveerarts te Rotterdam, het mond en klauwzeer geconstateerd onder een drietal koeien vand en landbiouwer W. Van Gilst Pz. alhier. het bij de wet bepaalde kenteeken werd voor de wet gepalatst. Niemand echter kon gelooven, dat deze koeien aan genoemde ziekte lijdende waren'althans enkelen der omwonende landbouwers, die zoo nu en dan die koeien in oogenschouw namen, zagen er niets bijzonders aan. Den 6en November jl. werden door genoemden heer C.A. Kok de bewuste koeien gezond verklaard van welke verklaring Van Gilst een schriftelijk bewijs ontving. Maar nu? neen het klinkt haast ongeloofelijk, verleden week zag zich Van Gilst verplicht, den Burgemeester kennis te geven, dat een van zijne herstelde koeien leed aan mond- en klauwzeer. Thans zijn ook de twee naderen er mee besmet. Dat er vergissing plaats heeft, zal niemand ten kwade duiden, maar dat door zulk eene vergissing den landbouwer nog al watr schade wordt berokkend, is zeker minder aangenaam.
- Bolnes, 12 November. Te 10 ure ongeveer brak we in de tuinmanswoning bewoond door den heer C. Scheurwater en zijn huisgezin, eensklaps een hevige brand uit. De bewoners lagen reeds in bed. Waren zij niet door ...;]]

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 14 november 1894 (17e jg. nr. 1755)