rijsoord banner

- De muziekvereeniging "Barendrechts Fanfare" heeft zich aangesloten bij den Zuid-Hollandschen Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen en zal deelnemen aan het concours, dat Hemelvaarsdag te Oud-Beierland gehouden zal worden.

- Ridderkerk, 10 Maart. Naar wij vernemen heeft B.A. Put, onze asch- en vuilnis-ophaalder in het Dorp en naaste omtrekt zijn ontslag aan het Gemeentebestuur gevraagd tegen 1 April a.s.; zoodat dientengevolge die betrekking zal vacant komen.

- De heer W. van Splunder alhier is voor f 7236,- laagste inschrijver van het afbreken van een houten wegbrug en het daarvoor in plaats stellen van een getrokken ijzeren wegbrug op den spoorweg Urecht-Grenzen, voor rekening van de Maatschappij van Staatsspoorwegen.

- Rijsoord, 10 Maart. De recividist G. v. H., die de vorige week in de Oranjeboomstraat te Rotterdam werd aangehouden met een handwagen, waarop de twee ontvreemde petroleumfusten van T. de J. alhier gelaten waren, is ter beschikking der justitie te Dordrecht gesteld. De hondenkar, die hij stal ten nadeele van H. v.d. P. alhier, had hij laten staan bij den smid B.B. op den Dordtschen Straatweg en daarvoor in ruil genomen een handwagen, toebehoorende aan genoemden B.B.

- Zaterdagmiddag 4 Maart en Woendagmiddag 8 Maart had successievelijk het schriftelijk en het mondeling gedeelte van het admissie-examen tot de Rijksnormaallessen plaats. Tot de verschillende klassen dezer inrichting werden toegelaten: A.H. den Ouden te Rodderkerk; S.J. Sparnaaij en J.J.M. de Bie te Dordrecht; G. van Ginkel te Groote Lindt; G.A.M. Pijl, M.A. Visser, A.S.H. Gerritsen en M.M. Sitton te Heerjansdam; N.A. de Borst en J. de Jongh te Bolnes; A. van der Vorm en T. Lodder te Ridderkerk; L.A. Kranenburg en G. Rijken te H.-I. Ambacht.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 10 Maart. In den morgen van den 6den Maart jl. aanvaardde de heer G.A. de Vries ....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 maart 1905 (28e jg. No. 2827)