rijsoord banner

- Rijsoord, 20 September. Bij beschikking van 13 September j.l. No. 10957-1, afd. O. heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken goed gevonden, dat de heer H. Gerritsen, hoofd der openb. school te Heerjansdam, benoemd is tot onderwijzer in het lezen, het schrijven en de Nederlandsche taal en de heer J. Slooff, hoofd der openbare school alhier tot onderwijzer in de paedagogiek aan de Rijksnormaallessen.

- Op het zestal voor hoofd eener school der "Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag" te Amsterdam komt als no. 3 voor de heer Jac. van der Laan te Rotterdam, eertijds hoofd der Bijzondere School alhier.

- Ridderkerk, 20 September. Tegen het verzoek van den heer J. van 't Zelfde, vlasboer alhier, om aan den Lagendijk, een stoomvlaszwingelfabriek te mogen oprichten zijn tijdens de daarvoor gehouden zitting van het Gemeentebestuur, geene bezwaren ingebracht.

- Onder het vee van den landbouwer de heer A. van Nes, alhier, is het mond- en klauwzeer vermoedelijk uitgebroken.

- Woensdag 18 September jl. had in het Gemeentehuis door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente de aanbesteding plaats van de Straatlantaarnverlichting in de verschillende wijken der Gemeente, en de leverantie van de benoodigde steenkomen en petroleum...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 september 1907 (30e jg. No. 3091)