rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Maart. Gisteren avond gaf de Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" eene uitvoering. De opkomst van het publiek was bevredigend te noemen. De verschillende nummers van het programma werden zeer goed gezonden, vooral was dit het geval met "Lofzang", "Grafzang" en "Minnegroet", die herhaald moesten worden, zoo bevielen deze zangstukken. Er waren eenige bondsleden van buiten opgekomen en deze verstrekten het koor, toen het aloude Wilhelmus werd aangeheven. Met daverend applaus werden zangers en zangeressen beloond.
Na de uitvoering volgden eenige voordrachten, die zeer in den smaal vielen. De directeur der zangvereeniging, de heer J.C. De Back, dankte na afloop allen, ook de leden van den Zangersbond, voor het genot dat zij dezen avond verschaft hadden. Wij hopen dat het den heer De Back gegeven zij, een volgend seizoen met de mannelijke en vrouwelijk leden zijne zangvereeniging weer zulke genotvolle uitvoeringen te bereiden, als dit in den afgeloopen winter het geval was.

- Jl. Woensdag toen het zoontje van Joh. H. aan het spelen was in de schuur van den landbouwer G.Z., geraakte deze in een onbewaakt oogenblik met de vingers zoodanig in een snijmachine, dat hem twee vingers zoo goed als geheel werden afgesneden. Dr. Flohil hechtte onmiddellijk de vingers. Al weer eene waarschuwing voor kinderen om zich verre van snijdende voorwerpen te houden.

- INGEZONDEN (Van ingezonden stukken wordt de kopij niet teruggegeven.) Orange Citij (Iowa), 14 Maart 1895. Geachte Redacteur!
In de Hoeksche Waard van 16 febr. '95 las ik dat door John De Zeeuw wederom tien huisgezinnen waren aangenomen om naar Amerika te vertrekken. Mij zelve aangetrokken door bovenstaande, gevoelde ik een drang u te laten weten dat in korte woorden de toestand zelfs zoowel voor boer of arbeider of fabrieksarbeider hier op dit oogenblik meer dan betreurswaardig is. Als u de Am. couranten eens las, dan zoudt u er van verklaard zijn, hoeveel geld er gecollecteerd is en nog steeds wordt. De fabrieken werken langzaam, de boeren hebben het allen even schraal, die ziet eenmaal een vrije farm heeft, die heeft het hard te verantwoorden, in een woord het is alreeds meer dan armoedig genoeg, die hier eenmaal zijn, want die de laatste 3 à 4 jaar geleden hier gekomen zijn, die verkeeren bijna allen nu in een zeer hooge armoede; van zelf er is altijd eens een uitzondering. Maar ik zie tot mijn leedwezen veel armoede zoowel in Jowa, als Minnesota, Dakota, Illinois, Michigan, New-York etc. En ik ben dan ook tamelijk goed overal bekend met den toestand daar ik bijna het geheele jaar reis. De tijd ontbreekt mij u in een groote brief met uitlegging van allen te doen, maar dit hoop ik, dat u mijn weinige letteren wil opnemen in uw courant en dat iedereen, die met geweld zijn vaderland wenscht te verlaten, zich eerst tot eenigen vriend of kennis wende, die hem als onpartijdige een beteren raad en hulp zal kunnen geven dan zooveel anderen.
Als vreemdeling hier en armoede lijden, Is helaar, zoo treurig om te strijden, Vooral wanneer er nog veel kroost, Vergeefs steeds wacht op eenige troost. Dus lieve vrienden, wees verstandig, Dat gij eerst, bepaald eigenhandig, Hier een vriend of kennis vraagt naar raad; Voordat ge uw schreden westwaarts slaat.
Met achting, De Uwe, B. VAN STRAATSMAN

zaterdag 30 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1793