rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Januari. Het Bestuur der Spaarbank van het Department "Overmaassche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gevestigd alhier, heeft aan de leden van genoemd Department het verslag verzonden van het Vijftigjarig bestaan dier Spaarbank.
Het eerste gedeelte van dit verslag bevat het overzicht der eerste 25 jaren van het bestaan der Spaarbank, 6 September 1854-6 September 1879. Dit overzicht werd door het toenmalig bestuur in drie afdeelingen verdeeld: I Werkkring en Bestuur der Spaarbank, II Geldelijk beheer, III Beschouwingen. Deze laatste eindigen met de volgende alinea: "hebben wij niet verkregen, al wat voor 25 jaar werd gehoopt of verwacht, wij treden een nieuw 25-jarig tijdvak in, niet nedergeslagen door teleurstellingen, maar gerijpt in ondervindig en dankbaar voor hetgeen tot stand kwam".
We doen dit, bezield met lust en ijver voor de toekomst en in het onwankelbaar vertrouwen, dat eenmaal, al ware het zelfde niet in het nieuw ingetreden tijdvak, de tijd zal aanbreken dat de Spaarbank in ons eiland burgerrecht zal verkregen hebben en een onmisbaar deel van onze maatschappelijke instellingen zal uitmaken".
het tweede gedeelte omvat het Verslag van het bestaan der Spaarbank over het tijdvak van 6 September 1879-6 September 1904, in welk tijdvak, de groei somtijds op gevoelige wijze werd gestoord door gebeurtenissen, die dreigden het voortbestaan der Bank ernstig in gevaar te brengen. "Dan, door steeds pal te staan voor de belangen dezer nuttige instelling mocht het gelukken, deze gevaren niet alleen af te wenden, maar zelfs geheel te boven te komen, zoodaty het tegenwoordig Bestuur zich mag verheugen, de Spaarbank in een bloeiende toestand te zien".
"Het zaadje, dat vijftig jaar gelegen te Rijsoord werd gelegd, is geworden een krachtige boom, die zijn takken laat ruischen over de dorpen aan deze zijde van de Maas en in welke ruischen een stem wordt gehoord, die iedereen toeroep: "Het sparen geeft gewin"."

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 1 februari 1905 nr. 2816 (28e jg.)