rijsoord banner

- Rijsoord, 30 Augustus. De afdeeling "Eiland IJselmonde der Holl. Mij van Landbouw" zal Donderdagavond a.s. te 6 uur eene vergadering houden ten huize van den heer D. van Warendorp. De te behandelen onderwerpen zijn: 1e. Ingekomen stukken; 2e. Rekening over 1903; 3e. Wijziging van art. 8 van het huishoudelijk reglement; 4e. Bespreking der punten v/d. Alg. Verg. te Enkhuizen; 5e. Het al- of niet-benoemen van afgevaardigen voor die vergadering; 6e. Bespreking punten van algemeen belang; 7e. Subsidie Winter-Landbouwcursus; 8. Benoeming bestuursleden der afdeeling.

- Slikkerveer, 30 Augustus. Op de werf der firma A.F.S. had verleden week de werkman ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 31 augustus 1904 (27e jg. No. 2772)