rijsoord banner

- Ridderkerk, 23 Maart. De voordracht tot benoeming van eenen onderwijzer aan de gemeenteschool aan den Pruimendijk bestaat iot de heeren: C.F. Köhler, te Groede; T. Klein te N. Lekkerland; J. Teeuwen te Krimpen a/d IJsel. Donderdag a.s. heeft de benoeming plaats.
- Jl. Zondag avond negen uur werd brand ontdekt in de galanterien- en boekenwinkel van A. Kooij in de kom van het dorp.
Spoedig aangekomen hulp verhindede eene uitbreiding, zoodat de brand spoedig gebluscht was en de schade zich bepaalde tot eenige koopmansgoederen.
De brandweer behoefde neit te worden gealarmeerd.
- In de zaal van den heer KASTEELEN trad de heer Chappius, kapitein der infanterie te Amersdoort, op, in een vrij druke bezochte vergadering der afdeeling "Overmaasche dorpen", der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Voor de pauze droeg hij eene door hem zelf vervaardigde dramatische schets "Grete" voorn, die bijzonder in den smaak viel. Na de pauze volgde het luimige stukje "Lieftallige Logeergasten", insgelijks door hem bewerkt. Ook dit vond groote bijval bij het publiek.
De heer Flohil, president der afdeeling, dankte na afloop den heer Chappius voor alles, hetgeen hij had ten gehoore gebracht en riep hem een "tot weerziens" toe. Alle aanwezigen keerden huiswaarts met het bewustzijn, een aangenamen avond te hebben doorgebracht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 maart 1891 (14de jaargang; nr. 1377)