rijsoord banner

INGEZONDEN.
Buiten verantwoordelijkheid der Redaktie. In geen geval, hetzij geplaatst of niet, kan de kopie teruggegeven worden.

Vreemdelingen in Dordrecht.
Mijnheer de Redacteur! Er is een tijd geweest, dat ik ten uwent geen
vreemdeling was. Tegenwoordig, nu dat wel het geval is, verbaast het
mij dat men den vreemdelingen in Dordt niet geeft, wat zij daar vooral zonden willen zoeken.
Gij kondet een vruchtbaren vreemdelingenstroom door uw stad leiden, gij kondet de prachtige natuur,
de mooiheid uwer stad exploiteeren gelijk de Zwitsers, de Oost-Belgen, de Rijnbewoners hun natuur exploiteeren,
en gij doet het niet. Toch zeker niet omdat veel andere bronnen van welvaart bij u zoo overvloedig vloeien?
Maar ik hoor al de opmerking, dat er geen bergen, geen lange lanen, geen romantische
bosschen ten uwent zijn. Dat is zoo. Een groot deel van het publiek, dat niet gelukkig is als
het geen ongewone, romantische natuur ziet, zal uw stad voorbij blijven rijden.
Doch er zijn anderen, die uw niet-in-dien-zin-romantische maar toch zoo erg mooie natuur, uw goddelijk
frissche wijde watergezichten, uw heerlijke luchten, uw mooie kleurige stadsgezichten zouden willen genieten,
die zomers eenige weken zouden willen zijn in het land van Van Gozen, Cuyp, Jaap en Willem Maris doch wien dat
onmogelijk is, omdat zij er toevallig geen familie-met-logies hebben en omdat zij zich in uw hotels, die, hoe
goed ook, toch overal passantenhotels zijn, niet op hun gemak gevoelen.
Waarom die menschen niet naar Dordt getrokken, waarom hen niet de gelegenheid gegeven rustig en aangenaam ten uwent te logeeren? Een familiehotel dus?
Neen, natuurlijk. Gij moet uw vreemdelingen daar brengen, waar zij vooral gaarne zijn :
op het water. Maakt naar Engelsch voorbeeld house-boats, woonschepen. Zij zijn niet duur. Een zolderschuit,
een trekschuit (mik), een klein aakje, e. d., is met wat smaak al heel goedkoop te veranderen, in zulk
een woonschip met een aardig zitje en een paar ruime frissche kamers. Eenige van die schuiten bij elkaar een
eind het Wanty opgesleept of in een arm van de Noord, op de Oude Maas of in de mond der Kil of elders,
boven Willemsdorp gelegd en gij hebt een gezellige water-villa-kolonie, waar we zooveel vrijheid en afzondering
en zooveel gezelligheid kan vinden als men maar zoeken wil.
Eenige nette roeibooten, een zeilboot, een motorbootje, een keukenschip misschien en gij hebt het rustigste en
frischte hotel dat zich denken laat. Vreest niet, dat uw hotel niet zal rendeeren‚ want gij kunt elk oogenblik een paar kamers losmaken en die laten sleepen naar de Noord- Zuid-Hollandsche de Friesche meeren, naar Renkum, Nijmegen, of de Steeg. M.a.w.: gij kunt uw huisbooten op allerlei wijze rendabel maken en uw zaak zoo voorzichtig en klein mogelijk beginnen. En wanneer gij handig voor deze goede zaak (die tevens modezaak is) reclame maakt, wanneer gij samenwerking zoekt met de firma Fop Smit, die op dit gebied haar belangen zoo goed begrijpt, dan zal ook uw dagelijksch passanten-vreemdelingenverkeer toenemen, omdat velen de watertochtjes zullen willen maken, waarvan de vroegere bewoners der woonschepen zoo veel zullen hebben verteld. En gij zult u niet behoeven te beperken tot de gasten uit het binnenland.
Reeds nu komen vele Engelschen en Amerikanen naar Rijsoord. Hoeveel grooter zal nog hun getal zijn wanneer zij weten in een prachtige waterstreek de house-boats te zullen vinden, waaraan zij ginds gewoon zijn.
Maar ik ga te uitvoerig worden. Komaan zijn er geen energieke menschen die deze zaak tot voordeel van hun beurs en van hun stad willen aanpakken? voor uw vreemdelingenverkeer-vereeniging is hiermede een mooie taak. Ik wil gaarne een nader uitgewerkt plan overleggen en - nadere inlichtingen geven, gaarne ook een van de eersten zijn, die zulk een boot voor een paar zomerweken huren. U, zeer geachte heer redacteur, hartelijk dank voor de plaatsing.
OUD-DORDTENAAR. A. 26 Januari 1903.

Dordrechtsche Courant 28 januari 1903