rijsoord banner

- Ridder, 26 November. Het Departement "Overmaassche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hield Donderdagavond j.l. zijne eerste wintervergadering in dit seizoen.
Der traditie getrouw werd o[p deze vergadering verslag uitgebracht omtrent den toestand der Spaarbank, waaruit o.m. bleek, dat de spaarbank bloeiende blijft.
Daarna trad als spreker op de heer C.C.A. Croin te Dordrecht met het onderwerp: "De laatste der Inca's". Op ongekunstelde boeiende wijze werden ons verschillende zaken medegedeeld uit de geschiedenis van Peru, vóór de verovering door de Spanjaarden.
Aan een Spaansch gelukzoeker, een gewezen varkenshoeder, Francisco Pizarro, gelukte het in 1532, door eene laagharige daad, den vorst van Peru, den Inca, gevangen te nemen. In vereeniging met Diego d'Almagro, een vondeling, veroverde Pizarro Peru. De gevangen Inca werd, op grond van vele valsche beschuldigingen, ter dood veroordeeld.

- De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" hield Vrijdagavond j.l., onder presidium van den heer B.K. Aalbers, hare 7de Algemeene Vergadering, welke bijgewoond werd door 85 leden. Na het voorlezen der verschillende notulen werd verslag uitgebracht omtrent den stand der kas. Deze was: Ontvangsten f 764,40; Uitgaven f 453,73; Spaarbank f 248,91; Kassa f 61,76.
De rekening van den Pennignmeester werd door eene commissie van 2 leden, met de noodige bescheiden gecontroleerd en accoord bevonden. De commissie betuigde den penningmeester haren dank voor diens nauwkeurige administratie en hoopte, dat hij nog tal van jaren voor de verenigin moge gespaard blijven.
het aftredend Bestuurdlid, de heer Adr. Huijser Mz. werd met 71 stemmen herkozen. Ter vervulling der vacature-Laaij werd met 46 stemmen gekozen de heer G. Vink. Beide heeren verklaarden zich bereid, de betrekkingen te aanvaarden.
De 2 paar te verloten schaatsen vielen ten deel aan de heeren P. van Gemeren en L.W. Lodder. Bij de gebruikelijke "rondvraag" werd druk gediscuseerd over: het aanleggen van kinderbanen, de wijze van stemmen en het aanstellen van commissarissen. Met een woord van dank sloot de Voorzitter de vergadering.

- J.l. Zondagmorgen, na afloop der godsdienstoefening, had bij de Gereformeerde Kerk, door stemgerechtigde manslidmaten, de verkiezing plaats van 3 ouderlingen en 2 diakenen. Tot ouderling werden gekozen de heeren P. Klootwijk, A.R. van Nes Cz. en H. van der Linden Jz.; tot driaken de heeren L. de Koning Kz. en Wouter Visser Lz.

- Vrijdag j.l. deed de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht uitspraak in de zaak P.C.S. en veroordeelde hem tot f 5 of 5 dagen.

- Woensdagmorgen jl. had de aanbesteding plaats van het bouwen van eene varkensmesterij voor den heer G.P. de Vos alhier. De uitslag is als volgt: Metselwerk: L. Huiser, Delft, f 28,60,-, J. Stoker, Oud-Beierland f 2650,-, P. Jiskoot, Barendrecht, f 20,50,-, B. den Hoed, Zwijndrecht, f 1863,-, L. van der Leer, Groote Lindt, f 17,85,-, J. in 't Veld, H.-Ido Ambacht, ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 27 November 1907 (30e jg. No. 3110)