rijsoord banner

- Rijsoord, 17 December. Heden avond hield de Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" alhier, onder directie van den heer DE BACK, eene buitengewone vergadering in de zaal van den heer D. Van Warendorp.
De verschillende nummers van het rijke programma werden door de dames en heeren uitnemend uitgevoerd, zij droegen door hunne voordrachten, waaronder eenige duo's en solo's, de goedkeuring van het talrijk opgekomen publiek weg en toonde door oefening en inspanning, het nuttige met het aangename te hebben vereenigd. De ijverige pogingen van den onvermoeiden directeur werden met den besten uitslag bekroond. Na afloop der muziek werd het publiek aangenaam verrast door de voordracht van menig geestig en vrolijk stukje, uitgevoerd door de leden van het zanggezelschap, dat aan allen en gullen lach ontlokte en waarvoor het publiek dan ook door luide toejuichingen zijne tevredenheid betuigde, zoodat men in eene opgeruimte en dankbare stemming huiswaarts keerde.
- Door de stemgerechtigde lidmaten der Ned. Gereformeerde gemeente alhier is tot Ouderling herkozen Joh. VAN NES en tot Diaken herkozen J. HOOIJMEIJER.
- Door den hevigen storm is de schuur van den heer C. VAN NES alhier zwaar beschadigd, doordien de geheele looden bedekking is afgeslagen en eene menigte dakpannen vernield zijn. Persoonlijke ongelukken hadden daarbij gelukkig niet plaats.
- De heer W.H. Lenselin(k), onderwijzer aan de Openbare School alhier, komt voor als No. 2 op de voordracht in gelijke betrekking aan de Opebare School B. te Vlissingen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 16 December 1891 (14e jg. nr. 1453)