rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Juni. De Arr.-Rechtbank te Dordrecht deed j.l. Vrijdag uitspraak in de strafzaak M. v.d. G. en veroordeelde hem tot 14 dagen gevangenisstraaf.
- Door Burg. en Weth. is aan Jaantje van der Giessen, wegens voortdurende ziekte, op haar verzoek, met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend als schoonmaakster der Openbare School.
- Voor enkele dagen vervoegde zich bij den riwielhandelaar Bestebreurtje een net gekleed persoon, tot het oppompen zijner fietsbanden. Bij deze gelegenheid maakte de knecht van B. de opmerking, dat deze slecht werden. Den volgende dag kwam hij terug, tot het bestellen van nieuwe banden. De fiets zou om circa half twaalf met den wagen van v.d. L. uit Rotterdam medegebracht worden en later op den dag zou meneer haar komen halen. Aan zijn verzoek, eene fiets zoolang in gebruik te mogen hebben, werd door B. voldaan. Edoch - de fiets, waarom nieuwe banden gelegd moesten worden, werd niet gebracht, en meneer met de geleende fiets kwam niet terug. Aan de ijverige nasporingen der recherche te Rotterdam mocht het gelukken deze bij een opkooper aldaar in beslag te nemen, en is ze thans ter griffie van de Arr.-Rechtbank te Dordrecht gedeponeerd. De dader, die zich aan den opkooper opgaf te zijn J. v.d. H. uit Schiedam, is men nog niet op het spoor.
- Vijf leerlingen der Rijksnormaalschool alhier hebben dit jaar bij de examens haar diploma als onderwijzeres behaald. Een van haar (het zijn alle dames) is reeds benoemd als onderwijzeres en wel mej. A.C. van Deursen te 's-Gravendeel.
- Bolnes, 27 Juni. De 9-jarige A.BV. wonende te Slikkerveer wilde alhier haar bal krijgen, die over een heining gevallen was. Bij 't kijken over de heining geraakte zij met haar arm in 't ...

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 28-06-1911