rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Maart. Op het verzoekschrift van landbouwers en veehouders, wonende alhier en in de omgeving, gericht tot de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij tot het laten tijden van den veetrein gedurende de maanden October, November, December, Januari en Februari heeft genoemde Maatschappij geantwoord, dat bij het opmaken der eerstvolgende winterdienstregeling het verzoek in ernstige overweging zal genomen worden.
- J.l. Zaterdagmiddag werd het schriftelijk gedeelte van het toelatings-examen tot de Rijksnormaallessen en de daaraan verbonden voorbereidende klassen alhier gehouden. Het mondeling gedeelte van dit examen is bepaald op Woensdagmiddag, 24 Maart a.s.
- Op Vrijdag, 26 Maart a.s. des avonds te zes uur zal de laatste of openbare les gegeven worden van den tweejarigen winter-landbouwcursus alhier.
- De milicien der lichting 1909, A. van der Matten, die vóór 14 dagen werd ingedeeld bij een der bereden corpsen en alzoo tot October a.s. huiswaarts keerde, had zich tot den Minister van Oorlog gewend, met het verzoek, direct ingelijfd te worden. Op dit verzoek ontving van der Matten, ZEx. eene gunstige beschikking, zoodat hij Maandag j.l. zich naar zijne garnizoensplaats 's-Hertogenbosch kon begeven.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 17-03-1909 (no. 3244)