rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Augustus. Mochten onze landbouwers en melkboeren zich gedurende den hooibouw verheugen in prachtig weer, waardoor zij dit jaar eene groote hoeveelheid hooi goed hebben kunnen winnen, thans, tengevolge van het aanhoudend regenachtig weer in 't met de inzameling der veldvruchten treurig gesteld. Hier en daar is men begonnen aan het afmaaien, doch aan het opbergen valt niet te denken. Ook wel tengevolge van het natte weder laten zich de voorteekens van aardappelziekte reeds zien.

- Alhier worden pogingen in het werk gesteld tot het oprichten van eene vrijzinnige kiesvereeninging.

- Voor enkele weken deed zich onder ééne der alhier in het hotel Van Warendorp vertoevende dames een ziekteverschijnsel voor, hetwelke zich in den laatsten tijd zóó verergde, dat, trots de geneeskundige hulp van een viertal geneesheeren, verloopen Zondagmorgen de dood intrad. Heden, Dinsdagmorgen werd het stoffelijk overschot, na eerst in de Hervormde pastorie te zijn gebracht, onder het gelui der klok op de algemeene begraafplaats te Ridderkerk ter aarde besteld. Nadat de kist, welke met kransen en bloemen overdekt was, in de groeve was neergelaten, hield ds. F.H. van Leeuwen in de Engelsche taal eene lijkrede, waarna de plechtigheid, die door velen werd bijgewoond, was afgeloopen.

woensdag 13 augustus 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2560 (collectie Maliepaard, foto 258, map 381)