rijsoord banner

Rijsoord, 7 Juni. Heden werd deze uitspanningsplaats weder bezocht door een groot aantal fietsrijders, o.a. door een groot gezelschap van de voornaamste inwoners van Rotterdam (zoowel dames als heeren), om zich genoeglijk te komen verlustigen in het hotel v. Warendorp. Doch het is hoogst te bejammeren dat er hier een secte bestaat, die niets onbeproefd laat om de fietsrijders te bemoeielijken en schade toe te brengen. Zoo war er de vorige week bij hen het plan gevormd om de fietsrijders heden Zondag te mishandelen en de fietsen te beschadigen. Die lieden worden gesteudn door hunne meerderen. Onder andere heeft een lid van het gemeentebestuur aangeboden om 10 man op zijn kosten disponibel te stellen om alle rijders te beletten verder te rijden en een zoon van den smidsbaas gebruikte ook de welwillendheid om een onbekende van zijn fiets te trappen. Omstreeks 3 uren is er nog een onbekende uit Dordt aangevallen, vermoedelijk door Simon Bol en Aart St. Nicolaas, die door hen erg is mishandeld, zoodat hij aan de gewezen tol moest verbonden worden. het is te hopen, dat de zaak door de politie ernstig worde onderzocht, opdat de veiligheid te Ridderkerk (Rijsoord) voor personen en goederen beter gewaarborgd zij.

woensdag 10 juni 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1918