rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 December. Bij Koninklijk besluit is herbenoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Ridderkerk, de heer C.A. Molenaar, burgemeester te IJselmonde

- Als een bewijs, dat oud en jong zich vermaakt op het spiegelglade ijs, dient, dat een ruim 82-jarige te Slikkerveer elken dag een paar uurtjes gaat rijden. Voorwaar, hij maakt menig jongmensch beschaamd.

- Slikkerveer, 24 December. De letterlievend vereeniging "Cremer" gevestigd alhier, zal een wedstrijd uitschrijven in uiterlijke welsprekendheid. De wedstrijd wordt verdeeld in twee afdeelingen, ernst en luim. Voor elke afdeeling zullen drie medailles beschikbaar worden gesteld. Alleen leden van rederijkerskamers en letterlievende verenigingen zullen worden toegelaten. De wedstrijd zal plaats hebben op 19 Februari 1891 in de zaal St. Joris te Ridderkerk.

- Rijsoord, 24 December. Benoemd tot onderwizjer aan eene bijzondere school te Dordrecht, de heer W.A. Brand, thans onderwijzer aan de Chr. school alhier; en tot onderwijzer aan eene bijzondere school te Leeuwarden, de heer J.E. Reijenga, thans onderwijzer aan dezelfde school alhier.

- Zwijndrecht, 24 December. Gisterenmiddag had op de voorbereidingsklasse, verbonden aan de openb. school N. 2 alhier, eene openbare les plaats, die door tal van ouders en belangstellenden werd bij gewoond. Was men blijkbaar tevreden over hetgeen men hoorde en zag, ook de leerlingen hadden schik en hunne vreugde steeg ten top toen eindelijk werkelijk St. Nicolaas met zijj knecht verscheen en het hun aan lekkerlijen ... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 27 december 1890 (13e jg. No. 1352)