rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Februari. Welke bezoeker van de Nutsvergadering was niet blijde, toen hij hoorde, dat ds. P.M. Keller van Hoorn een spreekbeurt zou vervullen? Heden avond dan mochten wij het genoegen smaken, genoemden heer weer in ons midden te zien. Een drietal bijdragen, welke alle met de grootse aandacht werden aangehoord, werden door hem geleverd. De eerste luidde: "Een halve dag op het kasteel Druivenhof bij Berenburg," waarin spreker op geestige wijze besprak de philantrophie, de "geest des tijds", en de "revolutie op letterkundige gebied".
Voor spreker de tweede bijdrage leverde, gaf bij een drietal opmerkingen, nl.: 1. dat er geen twee menschen zijn, die volkomen in manieren, karakter enz. precies eender zijn; 2. dat er menschen zijn, met een sympathetisch, en met een antipathetisch karakter; 3. dat onze eeuw is de tijd der letters en wel der letters Sp. Men behoeft slechts te denken, om spoorwegen en specialiteiten, spuitwater en speeltuig, sport- en spiritisme. En nu spreker over het spiritisme denkt, nu kan hij niet nalaten, zijn overleden tante nog voor den geest te halen. Zijn "echte tante", een best mensch, maar die een manier, een zwak heeft, hetwelk ten laatste een geheel familie aansteekt.
De "comte d'Anvers" sloot het drietal. Bij testementaire beschikking zou de geheele nalatenschap van dezen graaf ten deel vallen aan hem, die de onomstootelijkste bewijzen zou leveren, de domste uit de stad te zijn. En wie was nu de gelukkigste? Een sjowuerman, die de commissie, welke moest uitmaken wie de domste was, durfde toeduwen, dat ze nog dommer was, dan de grootse domkop.
Na eene improvisatie van mejuffrouw Den Hartig, uit H.-I.-Ambacht, ging men hoogst voldaan huiswaarts.
- Eene veertiendaagsche dooi had bijna geheel het ijs uit onze Waal doen verdwijnen. De visschers maakten zich zachtjesaan gereed, om hun bedrijf weer uit te oefenen. Alles toonde duidelijk [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 08-02-1893