rijsoord banner

- Rijsoord, 14 November. Door de meeste doleerenden alhier zijn op Woensdag 12 Nov. jl. aan den deurwaarder betaald de door hen nog aan de Herv. kerk verschuldigde zitplaatsgelden over 1889. Voor eenige weken was door de kerkvoogdij besloten genoegen te nemen met betaling over 4 maanden - dus van een derde deel van het verschuldigde - maar dit vioorstel was door de leiders der doleantie - den afgezetten predikant voorop - verworpen. Tengevolge van dit roekeloos drijven moesten de schuldenaren nu over de volle twaalf maanden betalen. De kwestie is nu in hoofdzaak als geeindigd te beschouwen.

- Heerjansdam, 13 November. In den loop der vorige week overleed alhier de oudste inwoner dezer gemeente Cornelia Moret, in den ouderdom .....

- INGEZONDEN
Rijsoord, 14 November 1890.
Mijnheer de Redacteur,
verzoeke beleefeelijk eenige plaatsruimte voor de opname van onderstaande adressen in uewe courant te willen inruimen.
J.
Aan den Burgemeester van Ridderkerk.
Edelachtbare Heer,
De ondergeteekenden, allen wonende te Rijsoord, en wel aan den Straatweg of aan den daarachter gelegen dijk,
beklagen zich bij UEd. achtbare te dezer oorzake;
Niettegenstaande uEd. achtb. herhaaldelijk is medegedeld, dat des Zondags namiddags tegen 2 uren de passage op den Straatweg wordt bemoeilijkt ter hoogte van de "Dolerende kerk", door hem die van de Hervormde kerk zich hebben afgescheiden.
niettegenstaande uEd. achtb. herhaaldelijk is verzcioht daaraan met krachtige hand een einde te maken; ...etc.
Rijsoord, 12 Nov. '90
+
Aan den raad der gemeente Ridderkerk werd verzonden het volgende adres:
De Kerkeraad der Hervormde Gem. te Rijsoord, ontvangen hebbende een schrijven van leden en lidmaten der Ned. Herv.
Kerk, waarin zijn verklaren telken Zondag des namiddags op den openbaren weg in hun kerkgang te worden belemmerd en bemoeilijkt door personen, die staande voor het gebouw van
"de Kerkelijke Kas",ook gemoemd "de doleerende Kerk" voldoenden doortocht weigeren te verleenen en op andere wijzen, ook handtastelijk, het paseeren onaangenaam maken;
Overwegende dat deze klacht nu reeds maanden aaneen wordt gehoord;
Acht het noodig, met het oog ... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 15 november 1890 (13e jg.)