rijsoord banner

- Ridderkerk, 7 April. Op een ingediend verzoek met bijlagen van het Bestuur der Vereeniging "Ons Verlangen" alhier ten doen hebbende de Volkshuisvesting te Ridderkerk te verbeteren en zich aanvankelijk te bepalen tot het stichten van tien arbeiderswoningen aan den Kerkeweg, gesteund door adressen van adhaesiebetuiging van de Vereenigingen "Ridderkerk Vooruit" en "Ridderkerk's Belang", om van de gemeente daartoe, in verband met art. 30 der Woningwet, een voorschot te verkrijgen ten bedrage van f 14560, werd in de op 1 dezer gehouden vergadering van den Raad besloten dit voorschot te verleenen, tegen eene rente van 3 2/8 ten honderd en onder voorbehoud dat dir voorschot aan de gemeente krachtens art. 33 der Woningwet worde verstrekt uit 's Rijks kas.

- In de op 1 dezer gehouden vergadering van den Raad werd besloten in te trekken het raadsbelsuit van 4 Maart j.l. waarbij aan den heer A. Moulijn eervol ontslag werd verleend als geneeskundige voor de armen te Bolnes en hem thans als zoodanig op de oude instructie te handhaven en eveneens in te trekken het raadsbesluit, waarbij de heer M.B. Oerlemans is benoemd geworden als opvolger. Een, in verband met deze zaak, ingekomen aanbieding om voor eene mindere belooning deze functie waar te nemen, van den heer A.J. van Wagtendonk, Arts te IJsselmonde, werd voor notificatie aangenomen.

- Door het raadslid den heer C. van Nes te Rijsoord was als oorzaak der meter-quastie in verband met de Waterleiding, zooals bekend is, ontslag genomen als Lid der Commissie voor de Wateleriding. Is de op 1 April j.l. gehouden raadsvergadering werd hij echter met 8 van de 12 stemmen weder als zoodanig herbenoemd. Zelf was de heer Van Nes afwezig. Laten wij thans hopen dat de heer Van Nes zich deze herbenoeming zal alten welgevallen, waardoor ook de questie verdwijnt.

- Bij Koninklijk besluit van 10 Maart jl. no. 14 is krachtens art. 113 der Militiewet 1901, aan den loteling dezer gemeente der lichting 1908 W.M.A. Kalkman, voor den tijd van één jaar ontheffing van den werkelijken dienst verleend.

- Rijsoord, 7 April. De gemengde Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" hield Donderdagavond jl. in de Openbare School eene buitengewone vergadering. Het programma bevatte een 14-tal liederen, welke over het algemeen goed werden gezonden. Eenige leden der Zangvereeniging en een gast gaven nog enkele voordrachten ten beste, zoodat het reeds vrij laat geworden was, toen men huiswaarts keerde.

- Bij de Gereformeerde Kerk zijn tot leden van de Kerkelijke kas gekozen de heeren Johs. van Gameren en B.C. van Nes.

- Met de stoomtram, die om 4.23 van Zwijndrecht vertrekt, had de stoker Zondag j.l. het ongeluk onderweg uit de locomotief te vallen. In zijn val kwam hij in eene sloot terecht, waaruit hij spoedig door den conducteur gered werd. Bij de woning van Dr. G. Flohil gekomen, werd diens hulp ingeroepen. Deze achtte het raadzaam, den jongen naar het ziekenhuis te Rotterdam te vervoeren.

- J.l. Zondag herdacht Ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Gereformeerde Kerk, den dag zijner 25-jarige echtvereeniging; terwijl 15 April a.s. de gedenkdag zal zijn zijner 25-jarige ambtsvervulling.

- Bolnes, 7 April. In de zaal "Volksbelang" alhier gaf deze week "The Royal American Sciopticon Bioscope" van de heeren Henry Frères van 's-Gravenhage een vorostelling. 's Middags voor de kleintjes en 's avonds om 8 uur voor de ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 8 April 1908 (31e jg. No. 3148)