rijsoord banner

- Rijsoord, 11 September. Zondagavond jl. werd onze rust op eene treurige verstoord. Eenige jongemannen uit het naburige H.-I. Ambacht hadden dien avond een bezoek gebracht aan de herberg: "De drie Oranjeklanten", waar het tusschen hem en andere bezoekers minder vriendschappelijk schijnt toegegaan te zijn. Na het sluitingsuur werd het gekwek, het gevloek en wat dien meer zij op straat voortgezet, waarbij het aan het kalm en bedaard optreden van onzen buitengewone veldwachter te danken was, dat men niet handgemeen werd. De Ambachtenaars vervolgden al razende en tierende hun weg en de Rijsoordenaars begaven zich ook zachtjes aan naar huis. Toen de eersten bij het stoomgemaal in Achterambacht gekomen waren, kwam, door wat oorzaak dan ook, de vechtlust weer boven. Zij keerden, nadat zich enkelen van hun jas en vest ontdaan hadden, die zij achter het stoomgemaal opborgen, op hunnen schreden terug, de meesten gewapend met een stuk hout. In Rijsoord gekomen begon het lieve leven weer opnieuw. Na eenig getier trokken zij weer op huis aan, achtervolgd door een talrijke schare, die zich eveneens van stokken enz. had voorzien. Eindelijk volgde een algemeente kloppartij, waarbij eenigen door de vlucht zich trachtten te reddden. Maar zij werden achtervolgd over sloten en door bouwland. Van weerszijden liepen velen harde slagen en een nat pak op. Na afloop van dit standje zouden de Ambachtenaars hunne jas en vest halen, maar, ze waren verdwenen, zoodat men weer naar deze gemeente terugtrok, om zich in het bezit van deze kleedingstukken te kunnen stellen. Met dit al was het reeds laat, voor de rust weer was teruggekeerd. Te hopen is het, dat er tegen Zondag a.s. door de politie flinke maatregelen worden genomen, opdat zich een dergelijk geval niet meer voordoe.

- Zondagmorgen a.s. te half tien zal de godsdienstoefening in de Ned. Herv. kerk worden geleid doos Ds. Van der Giessen te Rotterdam.

woensdag 12 september 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2360