rijsoord banner

Rijsoord, 2 October. Door het gunstige herfstweder der laatste dagen zal alhier de veldarbeid spoedig zijn afgeloopen en zal dan met het binnenwerk kunnen worden begonnen. Het is te hopen, dat het gedurende den aanstaanden winter beter zal gaan met het bewerken van het vlas dan vorige jaren, daar het er anders voor de werklieden treurig uitziet.
Het rooien der aardappelen is zoo goed als geƫindigd, en daar bij velen het land zeer weinig opbracht, verblijdt het ons, dat het weinige van zeer goede qualiteit is.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 October 1891 (14e jg.)